Tổng số: 326
Số kí hiệu Ngày ban hành Trích dẫn
1671/QĐ-TTg 30/11/2018

Quyết định số 1671/QĐ-TTg phê duyệt "Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025"

526/QĐ-TTg 15/05/2018

Quyết định số 526/QĐ-TTg của Thủ tướng Chỉnh phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tam Chúc, tỉnh Hà Nam đến năm 2030

17/2018/QĐ-TTg 30/03/2018

Quyết định 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

33/2018/TT-BTC 30/03/2018

Thông tư số 33/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch; lệ phí cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doạnh dịch vụ lữ hành nước ngoài

34/2018/TT-BTC 30/03/2018

Thông tư số 34/2018/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

92/QĐ-TCDL 12/03/2018

Quyết định ban hành quy định về cấu trúc và dung lượng đề thi nghiệp vụ điều hành du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

168/2017/NĐ-CP 31/12/2017

Nghị định số 168/2017/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

2127/QĐ-TTg 29/12/2017

Quyết định số 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài, tỉnh Phú Yên đến năm 2030

2128/QĐ-TTg 29/12/2017

Quyết định số 2128/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

3889/QĐ-BKHCN 29/12/2017

Quyết định số 3889/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia 2009 về Nhà nghỉ du lịch và Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

3990/QĐ-BKHCN 29/12/2017

Quyết định số 3990/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia 2017 về Nhà nghỉ du lịch và Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

2098/QĐ-TTg 27/12/2017

Quyết định số 2098/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

2057/QĐ-TTg 21/12/2017

Quyết định số 2057/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Khu du lịch quốc gia Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

06/2017/TT-BVHTTDL 15/12/2017

Thông tư 06/2017/TT-BVHTTDL do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 15/12/2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

124/NQ-CP 29/11/2017

Nghị quyết số 124/NQ-CP của Chính phủ: Về việc bổ sung danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử

1861/QĐ-TTg 23/11/2017

Quyết định số 1861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển hạ tầng du lịch giai đoạn 2016 - 2020

45/2017/TT-BGTVT 17/11/2017

Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016

42/2017/TT-BGTVT 15/11/2017

Thông tư số 42/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải: Quy định điều kiện của người điều khiển phương tiện, nhân viên phục vụ, trang thiết bị, chất lượng dịch vụ trên phương tiện vận tải khách du lịch

4215/QĐ-BVHTTDL 09/11/2017

Kế hoạch Hành động của Bộ VHTTDL thực hiện Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

103/NQ-CP 06/10/2017

Nghị quyết ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn