Thứ tư, 28/10/2020 15:25:23
– Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 147/QĐ-TTg.
– Ngày 3/8/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 2714/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
– Ngày 13/7/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Hết bài viết

Hết trang để tải

Online: 219

Số lượt truy cập trong tháng: 1.182.882

Số lượt truy cập trong năm: 11.379.909