Tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội.

Cập nhật:
Lượt xem: 1.485

- Ngày 04/12/2012, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Chỉ thị số 251/CT-BVHTTDL về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội.

Toàn văn Chỉ thị