Bộ VHTTDL tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 4.058

(TITC) - Ngày 10/3/2014 Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh đã ký Quyết định 629/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28/11/2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014.

Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ VHTTDL tập trung tuyên truyền, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ngay trong những tháng đầu năm 2014 với tinh thần bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, toàn diện, thống nhất, hiệu quả và tiết kiệm.

Theo đó, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Bộ VHTTDL sẽ tổ chức Hội nghị giới thiệu, phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và các văn bản liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành Hiến pháp; rà soát, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản qui phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp.

Xem thông tin chi tiết tại các văn bản sau:

- Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 3/01/2014 của Ban bí thư TW Đảng;

- Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28/11/2013 của Quốc hội nước CHXHCNVN;

- Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02/01/2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

- Kế hoạch của Chính phủ kèm theo Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ;

- Kế hoạch của Bộ VHTTDL về tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước CHXHCNVN;

- Hiến pháp nước CHXHCNVN.

 

Thế Phi