Tra cứu văn bảnThủ tục hành chính Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp lữ hành quốc tếCSDL hướng dẫn viên du lịchCơ sở lưu trú 3-5 sao
Những thay đổi về tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành Du lịch
Cập nhật:
Lượt xem: 6159
 
Một số mốc thời gian về thay đổi tổ chức bộ máy và hoạt động của ngành Du lịch trong 55 năm hình thành và phát triển.

- Thành lập Công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Ngoại thương. Nghị định số 26 CP ngày 9/7/1960 của Hội đồng Chính phủ.

- Bộ Ngoại thương ban hành Quyết định số 164-BNT-TCCB ngày 16/3/1963 quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Công ty Du lịch Việt Nam.

- Chuyển giao Công ty Du lịch Việt Nam sang Phủ Thủ tướng quản lý. Nghị định số 145 CP ngày 18/8/1969 của Hội đồng Chính phủ.

- Thành lập Tổng cục Du lịch trực thuộc Hội đồng Chính Phủ. Quyết nghị số 262 NQ/QHK6 ngày 27/6/1978 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội nước CHXHCNVN.

- Nhiệm vụ, quyền hạn và và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch. Nghị định số 32/CP, ngày 23/01/1979 của Hội đồng Chính phủ.

- Công tác du lịch, trong đó quy định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ... Quyết định số 157/CP ngày 13/4/1981của Thủ tướng Chính phủ.

- Giao Tổng cục Du lịch kiêm nhiệm vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh du lịch; giải thể Công ty Du lịch Việt Nam. Quyết định số 01/HĐBT ngày 03/01/1983 của Hội đồng Bộ trưởng

- Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Nghị định số 120-HĐBT ngày 15/8/1987 của Hội đồng Bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.

- Thành lập Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao - Du lịch trên cơ sở Bộ Văn hoá, Bộ Thông tin, Tổng cục Thể dục thể thao và Tổng cục Du lịch. Quyết nghị số 244/NQ/HĐNN8, ngày 31/3/1990 của Hội đồng Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam.

- Thành lập Tổng công ty Du lịch Việt Nam trực thuộc Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch, Trên cơ sở tổ chức lại Bộ máy của Tổng cục Du lịch cũ. Nghị định số 119-HĐBT  ngày 9/4/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch là cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành Du lịch. Nghị định số 447-HĐBT ngày 31/12/1990 của Hội đồng bộ trưởng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá - Thông tin - Thể thao và Du lịch.

- Sáp nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Thương mại và Du lịch. Nghị quyết của Quốc hội về việc chuyển chức năng quản lý Nhà nước về du lịch sang Bộ Thương mại và Du lịch.Nghị quyết Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 8, ngày 12/8/1991.

- Thành lập Tổng cục Du lịch là cơ quan thuộc Chính Phủ. Nghị định số 05-CP ngày 26/10/1992.
- Chính phủ ban hành Nghị định số 20-CP Ngày 27/12/1992  về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.
- Thành lập Chi hội PATA Việt Nam, năm 1994.

- Chính phủ ban hành Nghị định số 53/CP, ngày 07/8/1995 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Du lịch.

- Thành lập vụ Pháp chế. Quyết định số 1046/1997/QĐ-TTg ngày 8/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ.

-Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 18/2002/QĐ-BNV Ngày 25/12/2002  về việc cho phép thành lập Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

- Chính phủ ban hành Nghị định số 94/2003/NĐ-CP, ngày 19/8/2003 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch.

- Sáp nhập Tổng cục Du lịch vào Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo Nghị định số 09/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ.

- Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 23/2014/QĐ-TTg ngày 13/3/2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.