Luật Du lịch 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 4.385

Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua vào ngày 19/6/2017 tại kỳ họp kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV. Luật có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. 

Xem chi tiết văn bản