Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.994

(TITC) – Ngày 30/3/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 17/2018/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xem chi tiết văn bản