Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị phổ biến về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Cập nhật:
Lượt xem: 2.236

Hội nghị đã diễn ra chiều ngày 08/02/2012, tại Khu du lịch Tuần Châu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao, các Cục, Vụ thuộc Bộ VHTTDL, các Sở VHTTDL trong cả nước.

Ảnh: Đỗ Minh Tuấn

Các đại biểu đã được nghe phổ biến về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; Đánh giá tổng quát việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2020 và triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn 2030; Phổ biến Đề cương Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khoá VIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã sôi nổi trao đổi và thảo luận đóng góp nhiều ý kiến từ thực tiễn ở cơ sở, địa phương để đưa tinh thần của các Nghị quyết và chiến lược phát triển của ngành vào đời sống.

Trước đó, Bộ VHTTDL cũng đã ban hành kế hoạch số 195/KH-BVHTTDL về việc tổ chức Hội nghị này với mục đích phổ biến nội dung các Nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển của ngành, kế hoạch triển khai thực hiện các chiến lược đến cán bộ quản lý các Vụ, Cục liên quan, Lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đồng thời kết hợp với Hội nghị triển khai công tác năm 2012 của ngành văn hoá, thể thao và du lịch để khẳng định tầm quan trọng và nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ VHTTDL.

Theo chương trình, Hội nghị triển khai Kế hoạch công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2012 diễn ra trong hai ngày 09 và 10 tháng 02 năm 2012 cũng tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Hạ Long.

 

Trung tâm Thông tin du lịch