Giới thiệu cuộc thi “Clip Xanh Xanh Việt Nam”

Cập nhật:
Lượt xem: 2.022

Ngày 25/04/2012, tại Tổng cục Du lịch, Trung tâm Táo Xanh thuộc Công ty TNHH VIG Dịch vụ Cộng đồng đã giới thiệu ý tưởng tổ chức cuộc thi “Clip Xanh Xanh Việt Nam” nhằm định hướng giới trẻ tới phát triển du lịch bền vững.

Công ty TNHH VIG Dch v Cng đng gi tt là VIG CS được khi ngun t mt d án nhm xây dng và phát trin mt môi trường đ cng đng tr, năng đng và sáng to chia s ý tưởng và tìm cơ hi đ biến các ý tưởng thành hin thc. Trung tâm Táo Xanh được thành lp như mt d án phi li nhun nhm mc tiêu to dng và phát trin mt cng đng ý tưởng sáng to hướng v phát trin bn vng và đnh hướng Kinh tế xanh.

Cuc thi “Clip Xanh Xanh Vit Nam” nm trong chui các hot đng ca cuc thi “Clip Ý tưởng Kinh tế Xanh 2012”, vi mc tiêu h tr, khuyến khích hc sinh, sinh viên Vit Nam hướng đến các hot đng du lch cng đng, tn dng ưu thế, tính cht ca công ngh truyn thông Internet, mng xã hi… đ qung bá hình nh du lch Vit Nam.

Theo đánh giá ca đi din Tng cc Du lch: “Clip Xanh Xanh Vit Nam” là mt ý tưởng hay đ qung bá nhng nét đp ca Vit Nam, đng thi cũng nâng cao ý thc du lch cng đng, du lch bn vng trong gii tr. Chương trình cn đưa ra các tiêu chí đ bình xét, chm đim bi các clip được thc hin đa phn là ngu hng bng đin thoi hoc máy nh ghi li.

Ti bui làm vic, ông Lê Tun Anh, V trưởng V Th trường Du lch cho biết: Tng cc Du lch đã đng ý y quyn cho V Th trường Du lch phi hp đ t chc cuc thi và Trung tâm Thông tin Du lch thuc Tng cc Du lch s là đơn v bo tr thông tin ca cuc thi. Đng thi, Tng cc Du lch yêu cu ban t chc có bin pháp kim soát ni dung cht ch tránh tình trng phát tán nhng clip mang tính cht tiêu cc… đ cuc thi có th đt được kết qu tt nht.

Trn Hương Lê

Trung tâm Thông tin du lịch