Tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn

Cập nhật:
Lượt xem: 1.445

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1579/QĐ-BVHTTDL đồng ý tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX - năm 2015, tại tỉnh Bắc Kạn.

Bộ VHTTDL giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ VHTTDL và Sở VHTTDL các tỉnh vùng Đông Bắc tổ chức vào tháng 9/2015.

Ngày hội là hoạt động nhằm giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hoá của các dân tộc vùng Đông Bắc, góp phần phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Nguồn: : bvhttdl.gov.vn