Tin tức cho từ khóa :Chỉ thị

(TITC) – Ngày 19/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Thủ tướng chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử
Nhằm tăng cường sử dụng văn bản điện tử như một hoạt động cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển phương thức làm việc chủ yếu dựa trên giấy sang làm việc qua mạng với văn bản điện tử, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Thực hiện Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược một cách đồng bộ, thống nhất và đạt kết quả cao, ngày 6/2/2012, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có chỉ thị số 18/CT-BVHTTDL đưa ra các yêu cầu, nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.