Tin tức cho từ khóa : hướng đi bền vững
Bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch: Hướng đi bền vững

Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã ra đời và đi vào đời sống xã hội được 5 năm.