Tin tức cho từ khóa : lá cờ đầu
Để Du lịch Việt Nam là lá cờ đầu của Đông Nam Á

Du lịch trong những năm vừa qua thực sự đã đóng góp, làm thay đổi rất lớn vào kinh tế - chính trị - xã hội của nhiều địa phương, qua đó, đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được thì chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại những mặt hạn chế để định hướng tốt hơn cho tương lai.