Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
THỎA THUẬN MRA
Sách Hướng dẫn dành cho các cơ sở lữ hành và khách sạn

Size: Kích thước: 877 KB - Downloaded: 1424 - 09/05/2014

Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo là tài liệu tham khảo cần thiết, khuyến khích những người lao động du lịch và khách sạn được rà soát trình độ bằng cấp hiện có nếu mong muốn được làm việc ở các quốc gia khác trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Sách hướng dẫn này sẽ cố gắng trả lời các vấn đề như Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Nghề Du lịch trong ASEAN hoạt động như thế nào, những yêu cầu đối với các cơ sở lữ hành và khách sạn khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN được hình thành vào năm 2015.

Sách Hướng dẫn dành cho người lao động du lịch

Size: Kích thước: 1012 KB - Downloaded: 1224 - 09/05/2014

Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo là tài liệu tham khảo cần thiết, khuyến khích những người lao động du lịch và khách sạn được rà soát trình độ bằng cấp hiện có nếu mong muốn được làm việc ở các quốc gia khác trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Sách hướng dẫn này sẽ cố gắng trả lời các vấn đề như Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về Nghề Du lịch trong ASEAN hoạt động như thế nào, những yêu cầu đối với người lao động du lịch nếu muốn làm việc tại các quốc gia khác trong ASEAN…

Sách Hướng dẫn dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo

Size: Kích thước: 1 MB - Downloaded: 1172 - 09/05/2014

Sách hướng dẫn dành cho các cơ sở giáo dục và đào tạo là tài liệu tham khảo cần thiết cho các cơ sở này để rà soát chương trình đào tạo và văn bằng để đảm bảo rằng chúng phù hợp với hoặc liên kết với Chương trình du lịch chung ASEAN nhằm cấp ra những văn bằng thích đáng cho sinh viên hoặc người thực tập. Bên cạnh đó, các cơ sở này cũng cần thảo luận với Hội đồng lao động du lịch quốc gia để xem xét xem các văn bằng hoặc các chương trình đào tạo hiện tại phải điều chỉnh hoặc thay đổi như thế nào nhằm đáp ứng các yêu cầu của ASEAN về thừa nhận văn bằng du lịch lẫn nhau.

Sách Hướng dẫn Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về Nghề Du lịch

Size: Kích thước: 2 MB - Downloaded: 1138 - 09/05/2014

Sách Hướng dẫn dành cho Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về Nghề Du lịch được xây dựng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển tự do lao động của những nhân lực hội đủ tiêu chuẩn chuyên môn và được chứng nhận giữa các nước thành viên ASEAN. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về các tiêu chuẩn nghề du lịch được xem là một trong những yêu cầu quan trọng của Cộng đồng ASEAN như đã nêu trong Hiệp ước Bali II tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ IX (2003) kêu gọi hoàn thành các Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau đối với các tiêu chuẩn nghề trong nhiều dịch vụ chuyên môn vào năm 2008 và được công nhận thông qua Tuyên bố Cebu về việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 12. Mục tiêu của Thỏa thuận này là để tạo thuận lợi cho tính linh động của các Nghề Du lịch, nhằm dễ dàng trao đổi thông tin dựa trên năng lực giáo dục và đào tạo dành cho các nghề du lịch, và để cung cấp các cơ hội hợp tác và xây dựng năng lực trong các nước thành viên ASEAN

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch