Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Du lịch có trách nhiệm và Dự án ESRT

 
Chiến lược Phát triển du lịch đến năm 2020 và tầm nhìn tới năm 2030 của Chính phủ cho phép các địa phương tự chủ hơn trong quá trình triển khai và phản ánh nhu cầu về đảm bảo phát triển du lịch có trách nhiệm nhằm góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường và giảm nghèo.

Về khía cạnh này, hiện nay du lịch có trách nhiệm là một trong những vấn đề thời sự quan trọng đối với các học giả cũng như những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Bên cạnh đó, các điểm đến và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch cũng đang ủng hộ và coi “du lịch có trách nhiệm” là con đường đi tới du lịch bền vững. Du lịch có trách nhiệm và du lịch bền vững cùng chung một mục tiêu là hướng tới phát triển bền vững. Do đó, những tôn chỉ của du lịch có trách nhiệm và du lịch bền vững là: toàn vẹn môi trường, công bằng và hòa nhập xã hội, phát triển kinh tế và bảo tồn văn hóa.

Bảo tồn văn hóa đóng vai trò trụ cột trong việc công nhận các loại hình văn hóa như ngôn ngữ, các câu chuyện, các bài hát, điệu nhảy và các kỹ năng thực hành, tất cả các loại hình này đều được coi là những đóng góp quý giá vào việc duy trì và phát huy bảo tồn văn hóa.

Hiện nay, khái niệm Du lịch có trách nhiệm nổi lên như phản ứng đáp lại của các đối tượng trong ngành Du lịch Việt Nam trước tình trạng thiếu tính bền vững và thiếu tính cạnh tranh mà ngành Du lịch đang phải đối mặt. Phương thức tiếp cận du lịch có trách nhiệm nhằm đem đến các trải nghiệm tích cực cho du khách và dân bản địa, đồng thời tạo ra ý thức và sự tôn trọng văn hóa và môi trường. Phương thức tiếp cận vì người nghèo này sẽ nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực của du lịch thông qua việc trao quyền cho người dân địa phương, kể cả các dân tộc thiểu số để nâng cao tối đa thu nhập và việc làm từ việc cung cấp các dịch vụ du lịch. Chính phủ Việt Nam hoàn toàn ủng hộ phương thức tiếp cận này và sẵn sàng lồng ghép du lịch có trách nhiệm để giải quyết các lo ngại về môi trường, đạo đức và xã hội vào quá trình xây dựng chính sách, lập kế hoạch và thực hiện.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn tại Việt Nam, các ưu tiên trong chính sách của Nhà nước cho 5 năm tới là:

· Xây dựng một khung thể chế hiện đại cho ngành Du lịch nhằm hướng tới phát triển du lịch bền vững

· Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa khu vực nhà nước và khu vực tư nhân

· Phát triển nguồn nhân lực phục vụ quản lý du lịch

Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội nhằm mục đích củng cố năng lực thể chế và nhân lực để đạt được đầy đủ những lợi ích phát triển kinh tế xã hội đáng kể từ ngành Du lịch, trong khi vẫn bảo vệ và tăng cường được các nguồn lực (tự nhiên và văn hóa) mà ngành phụ thuộc. Chương trình được xây dựng trên cơ sở Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch thành công, duy trì và mở rộng hơn nữa Hệ thống Tiêu chuẩn Kỹ năng nghề Du lịch Việt Nam (VTOS).

Mục tiêu tổng thể, mục đích Dự án và các kết quả chính được xác định trong Chương trình Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội đều phù hợp với các chính sách ưu tiên nói trên.

 
Tin đưa ngày: 09/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch