Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Giới thiệu Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam

 
Nhằm nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm, Dự án EU đã soạn thảo Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam nhằm giúp các đối tác có hiểu biết sâu sắc hơn về các tác động đối với xã hội và môi trường của du lịch, các cách thức và công cụ để có hạn chế các tác động tiêu cực, gia tăng các tác động tích cực, về dài hạn tạo ra một ngành du lịch bền vững hơn.

Mục tiêu

Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm hướng tới đóng góp cho việc ứng dụng thêm nhiều các phương pháp tiếp cận bền vững cho nhà cung cấp dịch vụ, và gián tiếp là các khách hàng

Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm sẽ cung cấp cho các đào tạo viên và học viên những tài liệu để Dự án EU có thể tổ chức các hội thảo về du lịch có trách nhiệm trong phạm vi hoạt động lớn hơn về nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm và tăng cường năng lực.


Nội dung

Bộ công cụ bao gồm cặp tài liệu có các đơn vị bài học về du lịch có trách nhiệm (tài liệu dành cho người học) được hỗ trợ trực tiếp bởi tài liệu dành cho giảng viên

Các đơn vị bài học của bộ công cụ được xây dựng để hướng tới ba nhóm chủ thể chính: các cơ quan quản lý du lịch, các doanh nghiệp du lịch và các cộng đồng ở điểm đến

Bộ công cụ mang đến tính linh hoạt cho Dự án EU trong việc tổ chức hội thảo vì các đơn vị bài học có thể được lấy ra để hình thành cơ sở cho giáo án phù hợp với nhu cầu của các bên hưởng lợi.


Đối tượng mục tiêu

Cơ quan quản lý du lịch: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan quản lý du lịch ở cấp huyện, các cơ quan quản lý du lịch thuộc chính phủ

Các doanh nghiệp du lịch: các đơn vị điều hành tour, các cơ sở lưu trú, các cơ sở kinh doanh ăn uống, các điểm du lịch tự nhiên và di sản văn hóa, các đơn vị điều hành du lịch cộng đồng

Các cộng đồng du lịch địa phương: cộng đồng, các tổ chức quản lý cộng đồng tại địa phương

Tải về: FileDownload17.pdf
Tin đưa ngày: 17/04/2014
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch