Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Du lịch Cộng đồng (Community Based Tourism - CBT)

 
Du lịch Cộng đồng (CBT) là một loại hình du lịch nhấn mạnh tính bền vững của môi trường và xã hội. Các cộng đồng đưa ra quyết định và xây dựng chương trình một cách tự chủ.

Trong trường hợp này, cộng đồng là chủ sở hữu của các chương trình du lịch và có quyền quản lý các chương trình này với mục đích khuyến khích phát triển bền vững và tạo ra sự hiểu biết tốt hơn giữa các du khách và cộng đồng.


Nếu người dân địa phương tự thiết kế cách nhìn riêng của họ về du lịch trong cộng đồng của chính mình, họ sẽ có thể giảm thiểu các tác động tiêu cực của du lịch. Nhưng việc này cần được hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi, ít nhất trong giai đoạn đầu, để có tính khả thi và thành công. Đây là phần mà Dự án ESRT hỗ trợ. Quá trình xây dựng Du lịch Cộng đồng bao gồm việc chuẩn bị của các cộng đồng cho du lịch, đặc biệt là vấn đề đào tạo và lập kế hoạch. Khi du lịch được cộng đồng quy hoạch và quản lý, việc phân phối lợi nhuận công bằng hơn rất nhiều so với trường hợp du lịch chính tắc.
Tin đưa ngày: 15/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch