Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM

Du lịch Có trách nhiệm (RT)

 
Dự án ESRT cam kết các nguyên tắc định hướng cho Du lịch có Trách nhiệm đã được xác định trong TUYÊN BỐ CAPE TOWN về Du lịch có trách nhiệm tại các điểm đến (2002) như sau:

Các Nguyên tắc Định hướng về Trách nhiệm Kinh tế

 

          Đánh giá tác động kinh tế trước khi phát triển du lịch và ưu tiên tiến hành những hình thức phát triển mang lại lợi ích cho cộng đồng địa phương và giảm thiểu tác động tiêu cực đến sinh kế của người dân địa phương, nhìn nhận rằng du lịch có thể không phải lúc nào cũng là hình thức thích hợp nhất cho phát triển kinh tế địa phương.

          Tối đa hoá lợi ích kinh tế địa phương bằng cách tăng cường các mối liên kết và giảm bớt các kẽ hở, bằng cách bảo đảm rằng các cộng đồng cùng tham gia và hưởng lợi từ du lịch. Sử dụng du lịch để hỗ trợ giảm nghèo bằng cách áp dụng các chiến lược người nghèo ở bất cứ nơi nào có thể.

          Phát triển sản phẩm chất lượng mà mang lại, bổ sung và tăng cường cho các điểm đến.

          Tiếp thị du lịch theo cách thức mang lại sự toàn vẹn tự nhiên, văn hóa và xã hội của điểm đến, và khuyến khích các hình thức thích hợp của du lịch.

          Thực hiện kinh doanh công bằng, giá mua và giá bán hợp lý, xây dựng mối quan hệ đối tác đa chiều để giảm thiểu và chia sẻ nguy cơ, tuyển dụng và sử dụng nhân viên đạt các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

          Hỗ trợ thích hợp và đầy đủ cho các doanh nghiệp vừa, nhỏ và vi mô để đảm bảo các doanh nghiệp liên quan đến du lịch cùng phát triển mạnh và bền vững.

 

Các Nguyên tắc Định hướng về Trách nhiệm Xã hội

 

          Cộng đồng địa phương chủ động tác động vào việc lập kế hoạch, ra quyết định và xây dựng năng lực để biến RT thành hiện thực.

          Đánh giá các tác động xã hội trong suốt vòng đời hoạt động - bao gồm cả giai đoạn quy hoạch và thiết kế dự án - để giảm thiểu các tác động tiêu cực và tối đa hóa những tác động tích cực.

          Nỗ lực biến du lịch như một trải nghiệm xã hội toàn diện và đảm bảo rằng mọi người đều quyền tham gia, đặc biệt là các cá nhân  cộng đồng dễ bị tổn thương và gặp khó khăn.

          Chống bóc lột tình dục, đặc biệt là bóc lột trẻ em.

          Quan tâm văn hóa địa phương sở tại, duy trì và khuyến khích sự đa dạng xã hội và văn hóa.

          Nỗ lực để đảm bảo rằng du lịch góp phần cải thiện sức khỏe và giáo dục.

 

Các Nguyên tắc Định hướng về Trách nhiệm Môi trường

 

          Đánh giá tác động môi trường trong suốt vòng đời của các cơ sở  và các hoạt động du lịch - bao gồm cả giai đoạn quy hoạch và thiết kế - và đảm bảo giảm thiểu các tác động tiêu cực  và tối đa hóa những tác động tích cực.

          Sử dụng nguồn tài nguyên một cách bền vững, giảm chất thải và sự tiêu thụ quá mức.

          Quản lý đa dạng tự nhiên một cách bền vững, và khi thích hợp thì khôi phục lại sự đa dạng này; cân nhắc quy mô và loại hình du lịch mà môi trường có thể hỗ trợ, và tôn trọng sự toàn vẹn của hệ sinh thái dễ bị tổn thương và các khu vực cần được bảo vệ.

          Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức của các đối tác cho sự phát triển bền vững.

          Nâng cao năng lực của mọi đối tác và đảm bảo tiến hành theo mô hình điển hình, tham khảo ý kiến các chuyên gia môi trường và bảo tồn.
Tin đưa ngày: 15/05/2012
Top
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch