Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Tác động lan tỏa từ khóa tập huấn về Du lịch có trách nhiệm

Sau khi tham dự Khóa tập huấn Đào tạo viên về Du lịch có trách nhiệm trong tháng 4/2014 tại Hà Nội, nhiều Đào tạo viên đã có những hoạt động triển khai cụ thể tại cơ sở đào tạo của mình.

Giới thiệu Tờ thông tin số 5: Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng tại Việt Nam

Lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng là bộ phận quan trọng của ngành Du lịch. Nhằm định hướng cho các nhà hàng thực hành tốt hơn du lịch có trách nhiệm, Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Tờ thông tin số 5 của Dự án với nội dung: Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực dịch vụ phục vụ nhà hàng tại Việt Nam.

Giới thiệu Tờ thông tin số 4: Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực lưu trú ở Việt Nam

Lĩnh vực lưu trú là bộ phận quan trọng của ngành Du lịch. Nhằm định hướng cho các cơ sở lưu trú thực hành tốt hơn du lịch có trách nhiệm, Dự án EU xin trân trọng giới thiệu Tờ thông tin số 4 của Dự án với nội dung: Du lịch có trách nhiệm đối với lĩnh vực lưu trú ở Việt Nam.

Giới thiệu Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam

Nhằm nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm, Dự án EU đã soạn thảo Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam nhằm giúp các đối tác có hiểu biết sâu sắc hơn về các tác động đối với xã hội và môi trường của du lịch, các cách thức và công cụ để có hạn chế các tác động tiêu cực, gia tăng các tác động tích cực, về dài hạn tạo ra một ngành du lịch bền vững hơn.

Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm

Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm được Dự án EU xây dựng dành cho các Đào tạo viên tiến hành triển khai công tác đào tạo, tập huấn về Du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.

Nhãn Bông Sen Xanh dành cho khách sạn

Chứng nhận Nhãn du lịch bền vững Bông Sen Xanh (gọi tắt là Nhãn Bông Sen Xanh) cấp cho các cơ sở lưu trú du lịch đã đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Những cơ sở này tích cực bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên tự nhiên và năng lượng, đóng góp vào việc bảo tồn di sản, phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội của địa phương đồng thời theo đuổi các chính sách phát triển du lịch bền vững.

Nhãn Xanh ASEAN

(VTR) - Tiêu chuẩn Khách sạn xanh ASEAN đã được các nước thành viên ASEAN xây dựng từ năm 2006 và công bố trong hai thời điểm. Lần thứ nhất tại Thái Lan vào năm 2008 và lần thứ hai tại Brunei vào năm 2012.

Hành động vì Du lịch có trách nhiệm

Xây dựng khả năng cạnh tranh mang tính bền vững cho du lịch, Bảo tồn và phát huy tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, Đảm bảo du lịch đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội ở diện rộng, Xây dựng các sản phẩm du lịch có trách nhiệm, Là một doanh nghiệp có trách nhiệm, Xây dựng môi trường làm việc xanh, Bảo tồn môi trường thiên nhiên, Xây dựng nền kinh tế địa phương, Giúp đỡ cộng đồng địa phương, Tiếp thị sản phẩm và dịch vụ du lịch một cách có trách nhiệm.

Trang:  ... 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch