Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
CÁC HỢP PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG

Hợp phần 1: Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế


Hợp phần này được xây dựng với mục đích phát triển năng lực cho các nhân sự cốt cán đảm nhiệm công tác hoạch định chính sách du lịch và lập kế hoạch nhằm đảm bảo triển khai hiệu quả các kế hoạch phát triển ngành Du lịch ở cấp quốc gia và cấp địa phương. Đối tượng hưởng lợi chính là Bộ Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch, Tổng cục Du lịch và các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch và các Bộ ngành liên quan khác.


Có mười hoạt động trong Hợp phần này:

Hoạt động 1.1 Nâng cấp hệ thống thu thập, phân tích và phổ biến số liệu thống kê và thông tin du lịch


Nâng cao năng lực thu thập, xử lý và phổ biến số liệu thống kê du lịch tại Việt Nam bằng cách thiết lập một hệ thống số liệu thống kê du lịch và một hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê du lịch trực tuyến. Việc này sẽ dẫn tới việc xây dựng một Tài khoản vệ tinh du lịch có chức năng cung cấp thông số đóng góp của ngành Du lịch cho nền kinh tế cũng như các báo cáo thống kê định kỳ cho khu vực công và khu vực tư nhân sử dụng để phục vụ công tác hoạch định chính sách, tiếp thị, xúc tiến, quản lý và ban hành quy định pháp lý cho ngành Du lịch.


Hoạt động 1.2 Hỗ trợ quá trình xây dựng các văn bản pháp lý cho ngành Du lịch


Tiến hành xem xét, sửa đổi và bổ sung một cách hợp lý các văn bản pháp lý hỗ trợ công tác quản lý và hoạt động của ngành Du lịch theo định hướng du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Đồng thời, hoạt động này sẽ xây dựng một chiến lược rõ ràng cho việc thực thi các văn bản pháp lý để tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành Chương trình phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội tại Việt Nam.


Hoạt động 1.3 Nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm ở cấp quốc gia và cấp địa phương


Nâng cao nhận thức nhằm tăng cường hiểu biết về tầm quan trọng và các yêu cầu đối với phát triển du lịch có trách nhiệm, sự cần thiết và các cơ hội tối đa hoá các lợi ích phát triển kinh tế xã hội rộng lớn. Lập kế hoạch cho các chiến dịch nâng cao ý thức về cách thực hành du lịch có trách nhiệm tốt nhất, ban đầu là khuyến khích chung, sau đó sẽ mở rộng ra cấp tỉnh.


Hoạt động 1.4 Đề xuất chính sách du lịch và hỗ trợ thiết lập khung đánh giá hoạt động của ngành


Nghiên cứu và xác định các vấn đề chính sách chủ chốt để xây dựng các văn bản chính sách du lịch (bao gồm cả vấn đề về giới và môi trường). Văn bản chính sách sẽ được dùng để tham vấn ý kiến của Bộ Văn hóa Thể Thao & Du lịch, Tổng cục Du lịch và các đối tác cấp địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc ban hành chính sách Du lịch của Việt Nam. Từ đó trở thành các hướng dẫn thực thi nguyên tắc du lịch có trách nhiệm trong công tác quy hoạch, phát triển và điều hành du lịch tại Việt Nam.


Hoạt động 1.5 Đào tạo cán bộ của Bộ VHTTDL, Tổng cục Du lịch và các cán bộ quản lý du lịch địa phương


Hiểu rõ sự tồn tại của Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực hiện có, nhằm hỗ trợ đào tạo cán bộ Tổng cục Du lịch/Bộ VHTTDL, các nhà quản lý du lịch cấp tỉnh và các cộng đồng địa phương thí điểm được lựa chọn về công tác lập quy hoạch phát triển du lịch, xúc tiến, phát triển sản phẩm và tiếp thị, đặc biệt chú trọng các khía cạnh bảo vệ môi trường và giảm nghèo; đảm bảo tính đại diện thích đáng của đồng bào dân tộc thiểu số trong các chương trình phát triển năng lực.Hoạt động 1.6 Nâng cao năng lực của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch


Năng lực thể chế của Viện Nghiên cứu phát triển du lịch sẽ được nâng cao nhằm hỗ trợ mối quan hệ đối tác công - tư. Thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực du lịch giai đoạn 2011-2015, Viện Nghiên cứu phát triển du lịch cũng sẽ trở thành đơn vị đào tạo về du lịch có trách nhiệm sử dụng phương pháp đào tạo Đào tạo viên. Dự án sẽ phối hợp với AECID (Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Tây Ban Nha) hỗ trợ Viện Nghiên cứu phát triển du lịch trong các nghiên cứu về mối quan hệ giữa du lịch và biến đổi khí hậu.Hoạt động 1.7 Tăng cường năng lực thể chế của Tổng cục Du lịch về tiếp thị và quảng bá du lịch


Tăng cường năng lực về tiếp thị và quảng bá du lịch cho cán bộ của TCDL để nâng cao sức cạnh tranh và cải thiện hình ảnh của điểm đến du lịch Việt Nam tại các thị trường quan trọng ở Châu Âu, Châu Á và các khu vực khác.Hoạt động 1.8 Tổ chức hội thảo với các đối tác ở địa phương nhằm quảng bá du lịch có trách nhiệm


Quảng bá các sáng kiến du lịch vì người nghèo, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hóa và du lịch cộng đồng trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Thông qua quá trình tư vấn và tham gia trực tiếp để đưa ra những điển hình tốt về du lịch cộng đồng, đạt được sự đồng thuận và quảng bá cho những sáng kiến du lịch vì người nghèo.Hoạt động 1.9 Phổ biến những ví dụ điển hình về du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội


Nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực quảng bá và phát triển các dịch vụ và sản phẩm du lịch chất lượng ở các địa phương Việt Nam thông qua việc xác định và phổ biến những điển hình tốt trong cả nước về du lịch môi trường và văn hóa như: quản lý vườn quốc gia thân thiện với môi trường; du lịch cộng đồng dân tộc thiểu số; sản xuất đồ lưu niệm thủ công truyền thống; quản lý du lịch ở làng nghề thủ công truyền thống.


Hoạt động 1.10 Xây dựng tiêu chuẩn mới về môi trường và xã hội đối với các dự án đầu tư du lịch


Xây dựng tiêu chuẩn mới về môi trường và xã hội đối với các dự án đầu tư du lịch, đề xuất các biện pháp pháp lý hiệu quả và xây dựng khung tiêu chuẩn về môi trường trên cơ sở những điển hình tốt của quốc tế và ASEAN.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch