Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
CÁC HỢP PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG

Hợp phần 2: Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và quan hệ đối tác công-tư


Mục tiêu của hợp phần này là tăng cường năng lực thể chế của các hiệp hội và tổ chức du lịch, các bên liên quan ở địa phương đối với sự phát triển đối thoại công-tư hiệu quả trong quản lý du lịch và triển khai thực hiện các kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch sáng tạo vì lợi ích của cộng đồng và môi trường.


Tăng cường sự tương tác và hợp tác giữa công chúng và ngành Du lịch sẽ cải thiện việc gia tăng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và hoạt động tiếp thị quảng bá. Kết quả sẽ là sự nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành Du lịch Việt Nam và gia tăng doanh thu, thu nhập và việc làm. Điều này phù hợp với mục tiêu của Chính phủ về nâng cao khả năng cạnh tranh của khu vực dịch vụ nói chung và sẽ đóng góp có ý nghĩa cho công tác giảm nghèo.


Tiếp cận với những cơ hội tham gia tích cực với ngành Du lịch sẽ giúp tăng và chia sẻ một cách công bằng thu nhập của những nhóm thiệt thòi (đặc biệt ở nông thôn và vùng sâu, vùng xa), từ đó thúc đẩy sự hòa nhập xã hội.


Hoạt động 2.1 Hỗ trợ TCDL tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội đồng tư vấn du lịch


Thiết lập và hợp thức hóa nền tảng cho việc đầu tư chất xám ở trình độ cao và sự hợp tác trong quá trình xây dựng chính sách du lịch và ra quyết định. Một Hội đồng tư vấn du lịch với đại diện cấp cao từ các cơ quan chính phủ và ngành Du lịch sẽ được thành lập ở cấp quốc gia. Điều này sẽ dẫn đến việc tăng cường phát triển du lịch, quá trình lập kế hoạch và tiếp thị bằng cách tập trung chuyên môn vào những vấn đề chung quan trọng của toàn ngành.


Hoạt động 2.2 Hỗ trợ hoạt động của các Ban quản lý điểm đến ở cấp địa phương


Theo Chương trình hành động du lịch quốc gia, phát triển đối thoại ở mức cao hơn và hình thành mối quan hệ hợp tác công-tư trong Ban quản lý điểm đến được thành lập ở cấp địa phương tại một số tỉnh ưu tiên như là động lực nâng cao sự tham gia của các thành phần kinh tế và của địa phương vào công tác quản lý điểm đến.


Hoạt động 2.3 Hỗ trợ đối thoại công-tư và quan hệ đối tác công-tư tại các địa bàn thí điểm


Khuyến khích đối thoại chính phủ và doanh nghiệp dẫn đến việc hình thành quan hệ đối tác công-tư ở các tỉnh được chọn thí điểm, coi đó như mô hình có thể áp dụng mở rộng đến các khu vực khác ở Việt Nam. Điều này sẽ góp phần mở rộng các sản phẩm du lịch kết hợp ở những tỉnh này và khuyến khích sự phát triển của những sáng kiến về du lịch ra ngoài phạm vi các tỉnh đó.


Hoạt động 2.4 Củng cố hiệp hội du lịch ở trung ương và địa phương


Tăng cường năng lực thể chế của các hiệp hội du lịch quốc gia và các tổ chức liên quan nhằm giúp các tổ chức này thực hiện tốt hơn vai trò đại diện và đem đến lợi ích cho các hội viên của họ.


Hoạt động 2.5 Nâng cao nhận thức của các đối tác về tác động môi trường và xã hội của du lịch


Nâng cao nhận thức về những tác động tích cực và tiêu cực của du lịch đối với môi trường, xã hội và văn hóa. Sự tham gia và nhận thức cao của các đối tác góp phần giảm thiểu những tác động tiêu cực. Một khi có được nhận thức tốt, họ sẽ có thêm những ý tưởng mới và tiến hành các biện pháp phòng ngừa phù hợp.


Hoạt động 2.6 Phổ biến tiêu chuẩn môi trường, các biện pháp tiết kiệm năng lượng, nước liên quan đến biến đổi khí hậu


Lồng ghép du lịch có trách nhiệm trong quy hoạch và xây dựng chính sách du lịch song hành với các chương trình quốc gia về năng lượng và bảo vệ tài nguyên nước và chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu. Điều đó sẽ dẫn đến việc xây dựng các tiêu chuẩn ngành và áp dụng những điển hình tốt về giải quyết những thách thức mà ngành đang đối mặt.


Hoạt động 2.7 Hỗ trợ các tổ chức nghề nghiệp trong phân ngành Du lịch


Nâng cao năng lực thể chế của các tổ chức du lịch cấp trung ương và vùng sẽ đảm bảo vai trò tích cực của họ trong việc đại diện cho các hội viên của mình. Điều đó sẽ giúp tạo ra một ngành Du lịch năng động, sáng tạo và đáp ứng tốt việc thực hiện chương trình du lịch có trách nhiệm.


Hoạt động 2.8 Tổ chức hội thảo phổ biến những điển hình tốt về phát triển du lịch có trách nhiệm


Một chương trình hội thảo có mục tiêu sẽ hỗ trợ quá trình nâng cao nhận thức về tác động của du lịch thông qua việc phổ biến các mô hình và điển hình tốt và khuyến khích việc áp dụng các tiêu chuẩn môi trường.


Hoạt động 2.9 Hỗ trợ các hoạt động thí điểm về du lịch có trách nhiệm tại các địa phương


Thông qua việc chứng minh khả năng áp dụng điển hình tốt về du lịch có trách nhiệm ở một số địa phương thí điểm sẽ hướng tới việc triển khai ở các vùng khác tại Việt Nam.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch