Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
CÁC HỢP PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG

Hợp phần 3: Giáo dục và Đào tạo nghề


Nhiều dự án trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực đã được triển khai trong những năm gần đây. Hợp phần này được thiết kế nhằm mục đích tiếp tục xây dựng và mở rộng các dự án này, đặc biệt là Dự án Phát triển nguồn nhân lực du lịch do liên minh Châu Âu tài trợ đã được triển khai thành công từ năm 2004 tới năm 2010. Trong khuôn khổ dự án đó, một đội ngũ Đào tạo viên đã được đào tạo thành công và được cấp chứng chỉ đào tạo theo hệ thống Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam (VTOS). Dự án ESRT sẽ cập nhật cơ sở dữ liệu Đào tạo viên và có nỗ lực phối hợp để tập hợp nhóm những Đào tạo viên đã từng trải qua đào tạo này. Những Đào tạo viên được cấp chứng chỉ từ trước sẽ được khuyến khích tham gia vào Dự án ESRT trong nhiều hoạt động khác nhau.


Hợp phần 3 của Dự án ESRT trước hết sẽ tập trung củng cố hệ thống VTOS với các hoạt động đảm bảo các nội dung của hệ thống VTOS được áp dụng và lồng ghép vào chương trình giảng dạy tại các trường du lịch. Cũng cần thiết phải có nỗ lực phối hợp nữa tại các trường du lịch mới chưa áp dụng và lồng ghép tiêu chuẩn VTOS vào tài liệu giảng dạy. Thứ hai, việc mở rộng và phục hồi hệ thống VTOS là rất cấp bách để lấy lại và duy trì được đà phát triển đã được tạo ra từ trước. Thêm nữa, các tiêu chuẩn VTOS sẽ được điều chỉnh để tạo điều kiện cung cấp đào tạo VTOS tới các nhóm đối tượng bị thiệt thòi. Hỗ trợ ưu tiên sẽ được dành cho các cơ sở đào tạo đang đào tạo cho đồng bào dân tộc thiểu số.


Thêm nữa, các tiêu chuẩn phù hợp với mục tiêu của Dự án, có gắn liền với việc đưa các thực tiễn du lịch có trách nhiệm thành xu thế chủ đạo, sẽ được phát triển dựa trên các hướng dẫn thực tiễn tốt nhất của quốc tế. Một trong số các kết quả của hợp phần này sẽ là việc phát triển và giới thiệu ‘Tài liệu giảng dạy mới’ cho các chủ đề tiết kiệm năng lượng, nước và nhận thức về văn hóa/ xã hội. Tất cả các tài liệu được xây dựng cho việc cải tiến giáo trình sẽ phải được tổ công tác kỹ thuật thông qua với đại diện của các Bộ và cơ quan có liên quan. Tương tự như vậy, việc cẩn thận rà soát, điều chỉnh và mở rộng các tiêu chuẩn VTOS sẽ tăng cường thêm năng lực của ngành và đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nguồn cung cấp lao động ở trình độ cơ bản. Khi xác định và phát triển các khóa đào tạo ngắn hạn dựa trên những tiêu chuẩn hiện thời và các tiêu chuẩn mới được xây dựng, VTOS sẽ hấp dẫn hơn đối với thị trường được mở rộng và cũng sẽ đáp ứng được nhu cầu đang gia tăng về nhân viên khách sạn ở trình độ cơ bản. Nhờ thế nhiều cơ hội việc làm được tạo ra, đóng góp cho việc giảm nghèo.


Hợp phần này có chín hoạt động như sau:


Hoạt động 3.1 Cập nhật nhu cầu giáo dục, đào tạo nghề và phát triển nguồn nhân lực du lịch


Tăng cường năng lực hoạch định chính sách, lập kế hoạch và ra quyết định bằng việc cải thiện sự tiếp cận tới phát triển nguồn nhân lực và dữ liệu về nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực du lịch. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm đóng góp cho việc phát triển quy hoạch nhân lực và ứng dụng các ví dụ điển hình trong việc nêu lên những thách thức đối với việc phát triển nhân lực


Hoạt động 3.2 Tăng cường thể chế Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch Việt Nam (VTCB)


Nâng cao năng lực thể chế của các ủy viên Hội đồng, cán bộ quản lý và nhân viên Hội đồng cấp chứng chỉ nghiệp vụ du lịch VTCB, giúp họ đảm nhiệm tốt hơn vai trò xây dựng kế hoạch và quản lý Hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch VTOS. Sửa đổi và nâng cấp chương trình đảm bảo chất lượng của VTCB với các định hướng và mục tiêu là các tiêu chí giúp tăng cường khả năng gia nhâp hệ thống VTOS, đặc biệt hướng tới nhóm đối tượng chịu thiệt thòi. Dựa trên khung phát triển nguồn nhân lực đã được nâng cấp, một kế hoạch hành động đảm bảo sự bền vững của VTCB sẽ được xây dựng.


Chìa khóa để đạt được mục tiêu và kết quả của hoạt động này là việc sử dụng và xây dựng dựa trên mạng lưới Đào tạo viên của Dự án PTNNLDL. Các Đào tạo viên đã được cấp chứng chỉ VTOS sẽ đóng vai trò then chốt trong những hoạt động của VTCB. Như đã được chỉ ra trong Hợp phần 1, Dự án ESRT sẽ hỗ trợ hình thành chính sách và pháp luật. Sự quan tâm đặc biệt sẽ được dành cho tư cách pháp nhân của VTCB. Việc đạt được tư cách pháp nhân là điều bắt buộc để đạt được tính bền vững lâu dài của VTCB.


Hoạt động 3.3 Đào tạo giảng viên các trường cao đẳng và đại học du lịch và nâng cấp tài liệu đào tạo du lịch có trách nhiệm


Nâng cấp tài liệu đào tạo bằng cách giới thiệu các khóa đào tạo du lịch có trách nhiệm theo các chủ đề như tiết kiệm năng lượng, nước và nhận thức về văn hóa xã hội. Nâng cao năng lực đào tạo của các trường cao đằng và đại học du lịch trong việc dạy và học thông qua các chương trình đào tạo đặc biệt về du lịch có trách nhiệm, phương pháp giảng dạy tốt nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tiếp cận với công việc trong ngành Du lịch. Năng lực của các giảng viên sẽ được nâng cao, cho phép họ đảm nhiệm vai trò then chốt trong nhiệm vụ nâng cấp tài liệu đào tạo du lịch có trách nhiệm cũng như trong phương pháp sư phạm.


Hoạt động 3.4 Mở rộng độ bao phủ của hệ thống tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch VTOS sang nhiều nghề hơn


Mở rộng, đồng bộ hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc công nhận và tăng cường khả năng tiếp cận tới các tiêu chuẩn VTOS bao gồm nhiều cấp độ quản lý. Việc đồng bộ các tiêu chuẩn VTOS sẽ gia tăng giá trị cho dịch chuyển và công nhận chứng chỉ, kết quả là cải thiện địa vị nghề nghiệp.


Hoạt động 3.5 Đào tạo Đào tạo viên cho các vùng du lịch có tác động lớn đến giảm nghèo


Nâng cao tiêu chuẩn sống của các cộng đồng địa phương tại các điểm du lịch ở vùng nông thôn bằng cách xây dựng năng lực và đào tạo để điều hành việc kinh doanh du lịch ở cấp độ nhỏ. Tăng cường sức mạnh cho cộng đồng địa phương với việc đào tạo các tiêu chuẩn và kỹ năng sẽ giúp gia tăng doanh thu và xóa nghèo, giúp họ nhận thức rõ ràng về những lợi ích to lớn về mặt kinh tế xã hội do ngành Du lịch mang lại trong khi vẫn bảo vệ và phát huy các nguồn lực mà ngành đang phụ thuộc vào đó.


Hoạt động 3.6 Củng cố việc áp dụng hệ thống VTOS tại các trường du lịch mới và tạo điều kiện tiếp cận với việc thẩm định để được cấp chứng chỉ VTOS cho các nhóm đối tượng bị thiệt thòi (dân tộc ít người)


Củng cố và mở rộng việc áp dụng tiêu chuẩn VTOS ở các trường du lịch mới được xác định và tạo điều kiện tiếp cận tới thẩm định VTOS cho các nhóm đối tượng bị thiệt thòi và dân tộc ít người. Tạo điều kiện cho họ có được việc làm ở trình độ cơ bản và nhằm công nhận các kỹ năng thực hành có được từ đào tạo không chính quy.


Hoạt động 3.7 Đảm bảo quản lý đồng bộ công tác đào tạo kỹ năng nghề trong toàn ngành Du lịch


Đảm bảo quản lý đồng bộ công tác đào tạo nghề trong toàn ngành Du lịch và phối hợp chặt chẽ với phương pháp tiếp cận đào tạo nghề do Dự án VIE/031 “Tăng cường nhân lực trong ngành khách sạn và du lịch tại Việt Nam” được chính phủ Luxembourg tài trợ hỗ trợ (2010 tới 2012).


Hoạt động 3.8 Củng cố các cơ sở đào tạo


Củng cố các cơ sở đào tạo và những đơn vị thực hiện các khóa ngắn hạn nhắm vào những người nghèo và chịu thiệt thòi để bổ sung cho Dự án VIE/031 và cung cấp hạn chế trang thiết bị cho các Trung tâm thẩm định đặt tại các trường đào tạo nghề.


Hoạt động 3.9 Tăng cường năng lực thực hiện Hiệp định Công nhận nghề chung ASEAN


Tăng cường năng lực trong việc thực hiện Hiệp định Công nhận nghề chung ASEAN được các bộ trưởng du lịch của các nước ASEAN ký vào năm 2009. Hiệp định này nhắm tới việc tăng cường chất lượng và tiêu chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch để tạo điều kiện cho việc dịch chuyển lao động du lịch được đào tạo và công nhận (ở tất cả các cấp độ) trong khu vực.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch