Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.


HỖ TRỢ CHÍNH SÁCH VÀ TĂNG CƯỜNG THỂ CHẾ


Các kết quả cần đạt được


Các cán bộ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các cơ quan quản lý du lịch cấp tỉnh có đủ năng lực để hoạch định chính sách, quy hoạch và quản lý du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội.


Kết quả 1: Năng lực của TCDL trong quy hoạch, xây dựng chính sách, phát triển sản phẩm và marketing được tăng cường


Kết quả 2: Khái niệm và chính sách về du lịch có trách nhiệm được lồng ghép trong toàn bộ chính sách quy hoạch du lịch của Việt Nam và được thực hiện tại các điểm đến - vùng thí điểm


Kết quả 3: Du lịch có trách nhiệm được công nhận là chính sách du lịch hàng đầu và nhận thức về tầm quan trọng của du lịch xét về góc độ kinh tế và xã hội được nâng cao


Các hoạt động trong hợp phần


Hoạt động 1.1.1: Hỗ trợ Tổng cục Du lịch trong việc chuẩn bị các đề xuất về Luật Du lịch mới


Hoạt động 1.1.2: Đề xuất các chiến lược tiếp thị và xây dựng năng lực của Tổng cục Du lịch và các Sở Văn hóa thể thao và du lịch, Viện nghiên cứu phát triển du lịch về thống kê, lập kế hoạch và tiếp thị


Hoạt động 1.2.1: Phát triển chính sách Du lịch có trách nhiệm với các nguyên tắc và hướng dẫn thực hiện cùng với việc thông qua tuyên bố về du lịch có trách nhiệm


Hoạt động 1.2.2: Xây dựng tài liệu sản phẩm Du lịch có trách nhiệm, tiếp thị, bộ công cụ nhân sự, du lịch cộng đồng, du lịch vì người nghèo và dịch vụ lưu trú nhà dân và lựa chọn bài học điển hình trong Du lịch có trách nhiệm, thực hiện các khóa đào tạo và tổ chức các chuyến tham quan khảo sát tại Việt Nam


Hoạt động 1.2.3: Chuẩn bị và trình bày các tiêu chuẩn môi trường và xã hội đã được công nhận quốc tế trong các dự án đầu tư du lịch kết hợp với nhãn Bông sen xanh cho khách sạn và một số lĩnh vực khác


Hoạt động 1.3.1: Chuẩn bị chiến lược, kế hoạch hành động và báo cáo Du lịch thường niên - Bản sắc du lịch Việt Nam, thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm và truyền thông


Hoạt động 1.3.2: Các chuyến nghiên cứu khảo sát tới Châu Âu cho phái đoàn cán bộ cao cấp của Việt Nam


Các kết quả đã đạt được


- Các đề xuất về du lịch có trách nhiệm cho việc cập nhật Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn


- Các báo cáo thống kê (du lịch nội địa, khảo sát du khách, số liệu thống kê về tác động kinh tế), các tài liệu đào tạo và hàng trăm học viên được đào tạo, cũng như dự thảo kế hoạch hoạt động/phát triển được xây dựng


- Các hướng dẫn chính sách du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam được xây dựng, phổ biến và thực hiện, tuyên bố tán thành du lịch có trách nhiệm được xây dựng


- Khái niệm và chính sách du lịch có trách nhiệm được đưa vào trong tổng thể chính sách và hoạch định du lịch Việt Nam và được triển khai tại các điểm đến - khu vực thí điểm


- Các tiêu chuẩn hướng dẫn cho các dự án đầu tư du lịch quy mô lớn có trách nhiệm với môi trường và xã hội


- Những đề xuất / hướng dẫn du lịch có trách nhiệm cho các dự án đầu tư chính


- Những đề xuất để thực hiện các tiêu chuẩn/nhãn quốc tế trong vận hành du lịch ở các khối khác ngoài khối cơ sở lưu trú


- Nhãn Bông sen xanh dành cho các khách sạn được tiêu chuẩn hóa, quảng bá và thực hiện


- Báo cáo cuối năm về Du lịch năm 2013


Các đề xuất cần phù hợp với sự phát triển của ngành du lịch, đồng thời cập nhật và thể hiện được các văn bản pháp lý Việt Nam về du lịch nhằm đáp ứng các yêu cầu của ngành du lịch đang phát triển nhanh, yêu cầu bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, các nguồn lực khác và bảo vệ du khách.


Các kết quả đạt được:


- Đánh giá toàn diện hệ thống pháp luật du lịch hiện có tại Việt Nam và các điều ước quốc tế


- Dự thảo chiến lược với các khuyến nghị để sửa đổi Luật du lịch Việt Nam


- Các cuộc họp tham vấn với Tổ nghiên cứu rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch của Tổng cục - Du lịch và hội thảo với các bên liên quan trong ngành du lịch tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí MinhXây dựng năng lực của Tổng cục Du lịch và một số Vụ, Viện hoặc cơ quan có liên quan chặt chẽ là một trong những mục tiêu chính của Dự án EU. Các công việc cốt lõi bao gồm: phát triển và sử dụng số liệu thống kê ứng dụng và phân tích, thiết kế, quy hoạch chính sách du lịch, phát triển sản phẩm và tiếp thị.


Các kết quả đạt được:


- Đánh giá toàn diện hệ thống thống kê du lịch hiện tại và đánh giá Trung tâm Thông tin Du lịch cùng với việc tổ chức các hội thảo / hội thảo chuyên đề về cải thiện số liệu thống kê


- Đã phát triển phương pháp khảo sát du lịch nội địa, đề xuất các cuộc điều tra khách du lịch và hệ thống thống kê du lịch


- Đã chuẩn bị chiến lược tiếp thị quốc gia và xây dựng thương hiệu


- Thiết kế và phổ biến logo mới và khẩu hiệu "Vẻ đẹp bất tận"

- Hỗ trợ Tổng cục Du lịch tổ chức các hội nghị về tiếp thị và xây dựng thương hiệu trong năm 2013 và thực hiện tập huấn tiếp thị cho Tổng cục Du lịch & các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


- Bàn giao thiết bị cho Tổng cục Du lịch và Viện Nghiên cứu phát triển du lịch


- Tư vấn cho Viện Nghiên cứu phát triển du lịch về 3 quy hoạch du lịch vùng


- Đã/đang thực hiện các lớp tập huấn cho Tổng cục Du lịch, các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Viện nghiên cứu phát triển du lịch ở châu Âu và ASEAN / MalaysiaChính sách du lịch có trách nhiệm cung cấp cho các nhà lập kế hoạch hướng dẫn, các nhà phát triển và nhà đầu tư, ngành du lịch và khách du lịch để thực hiện các nguyên tắc du lịch bền vững hơn và có trách nhiệm trong công việc của họ.


Các kết quả đạt được:


- Khung chính sách du lịch có trách nhiệm cho Việt Nam đã được xây dựng


- Hội thảo với các bên liên quan tới du lịch để đánh giá tầm quan trọng của các hành động / trụ cột trong chính sách / thực hiện chính sách Du lịch có trách nhiệm


- Xây dựng vấn đề giới trong báo cáo du lịchThực hiện du lịch có trách nhiệm bằng việc lập kế hoạch và hoạt động trong ngành du lịch, nhiều doanh nghiệp nhỏ tại các điểm đến, các cộng đồng và ngay cả ở vùng sâu vùng xa cần các bản hướng dẫn sử dụng rõ ràng và có minh họa và hướng dẫn với các bài học điển hình giúp giới thiệu Du lịch có trách nhiệm trong cuộc sống hàng ngày.


Các kết quả đạt được:


- Các hướng dẫn về du lịch cộng đồng và hướng dẫn quôc gia của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên về du lịch cộng đồng


- Dịch, xuất bản ở dạng điện tử và phổ biến bộ công cụ "Giảm nghèo thông qua du lịch” của Tổ chức Lao động Quốc tế


- Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm để phát triển sản phẩm du lịch, tiếp thị, phát triển nguồn nhân lực, phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, ...


- Tập hợp các bài học điển hình (quốc tế và trong nước) hướng đến một số chủ đề Du lịch có trách nhiệm


- Nhiều khóa đào tạo, hội thảo, hội thảo chuyên đề với 2.000 người tham gia trong các lĩnh vực khác nhau ở Việt NamDự án EU sẽ hỗ trợ nâng cao năng lực của Tổng cục Du lịch trong việc áp dụng Nhãn Bông Sen Xanh trong ngành khách sạn bằng việc quảng bá nhãn hiệu này như một nhãn hiệu sinh thái quốc gia/được quốc tế công nhận cho các khách sạn ở Việt Nam. Dự án EU cũng sẽ đóng góp các hiểu biết và thực hiện các tiêu chuẩn quốc tế, các thực tiễn, kỹ thuật và nhãn hiệu trong việc quy định với các dự án phát triển và hoạt động du lịch có quy mô lớn.


Các kết quả đạt được:


- Các hội thảo về du lịch xanh/có trách nhiệm được tiến hành ở Hạ Long, Hà Nội, Phú Thọ, Mộc Châu


- Xác định các hỗ trợ cho quá trình thực hiện nhãn Bông Sen XanhTầm quan trọng của du lịch tại Việt Nam đang ngày càng nâng cao và những tác động tích cực của nó chưa được nhiều đối tác nhận thức đầy đủ. Du lịch tạo ra những tác động về kinh tế và xã hội, môi trường và văn hóa ở cấp quốc gia, cấp vùng và địa phương. Du lịch góp phần nâng cao doanh thu, việc làm, mức sống và vào việc công nhận, xây dựng hình ảnh của đất nước, của vùng hoặc của một điểm đến cụ thể.


Các kết quả đạt được:


- Chiến lược nâng cao nhận thức được xây dựng


- Hội nghị năm 2012 về nâng cao du lịch có trách nhiệm và năm 2013 về chính sách du lịch có trách nhiệm, mỗi hội nghị có hơn 200 đại biểu từ Việt Nam
và các tổ chức quốc tế tham dự


- Các tài liệu về du lịch có trách nhiệm và các tài liệu nguồn (khái niệm & nguyên tắc, hướng dẫn, các điển hình tốt nhất được lựa chọn để quảng bá và sử dụng tại các hội thảo, các khóa đào tạo, các cuộc họp và hội nghị)


- Tài liệu quảng bá - Tóm tắt thông tin, bản tin về du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam


- Kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới - 27/9/2013 kết hợp quảng bá bộ công cụ du lịch có trách nhiệm của Việt Nam

- Một số hội thảo, khóa đào tạo, cuộc họp kết hợp phổ biến và quảng báCác chuyến nghiên cứu khảo sát của các nhà hoạch định chính sách và quyết định cao cấp mang lại tầm nhìn quan trọng về việc nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của du lịch có trách nhiệm, bao gồm việc đến thăm các cơ quan và các điển hình tốt nhất và thảo luận các chủ đề liên quan với các chuyên gia.


Các kết quả đạt được:


Chuyến khảo sát tới châu Âu dành cho các nhà hoạch định chính sách cao cấp về du lịch và liên quan đến du lịch để đi thăm Hà Lan, Bỉ và Pháp. Các thành viên đoàn khảo sát đã gặp và thảo luận với các đại diện của các đại diện của các tổ chức quốc tế (EU, UNEP, OECD), tổ chức marketing du lịch quốc tế v.v…, các cơ quan du lịch quốc gia của Hà Lan và Pháp, tổ chức phát triển sản phẩm và thương hiệu du lịch, và cũng thăm một số địa điểm để xem hiệu quả của việc áp dụng các thực hành du lịch có trách nhiệm.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch