Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.


TỔNG QUAN

Tên Dự án

Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội (Dự án EU)

 

Số hiệu của Dự án


Mã số dự án

Ủy ban Châu Âu DCI-ASIE/2010/21662


EuropeAid/130064/C/SER/VN

 

Quốc gia

Việt Nam

 

Cơ quan chủ quản Dự án EU

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Cơ quan thực hiện Dự án EU

Tổng cục Du lịch

 

Thẩm quyền ký kết - thầu dịch vụ của Dự án

Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam

 

Nhà thầu

Đơn vị tư vấn: công ty GOPA liên danh với tập đoàn GRM, ATC và Vision

 

Ban Quản lý Dự án

Giám đốc Dự án: Ông Vũ Quốc Trí

Kế toán trưởng: Bà Ngô Minh Châu

Trưởng nhóm tư vấn: Bà Mary McKeon

Chuyên gia chính số 2: Ông Kai Partale

 

Hiệp định tài chính – thời hạn ký kết

10/11/2010

 

Thời điểm bắt đầu dự án

01/03/2011

 

Thời hạn hoàn thành dự án

10/11/2016

 

Tổng ngân sách

12.1 Triệu EURO

 

Mục tiêu tổng quát

Đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành Du lịch Việt Nam để nâng cao khả năng cạnh tranh và góp phần thực hiện Kế hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội.

 

Mục đích Dự án

Thúc đẩy dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội như một phần của Chiến lược Phát triển ngành Du lịch Việt Nam.

 

Nhóm kết quả 1

Hỗ trợ chính sách và tăng cường thể chế: Cán bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch và các cơ quan quản lý du lịch tại địa phương có đủ năng lực để triển khai nội dung du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội vào công tác xây dựng chính sách, quản lý và quy hoạch.

 

Nhóm kết quả 2

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và đối tác công-tư: Năng lực của hiệp hội du lịch; các đối tác du lịch tại địa phương và các doanh nghiệp được tăng cường để đạt hiệu quả đối với mối quan hệ đối tác công-tư trong quản lý du lịch.

 

Nhóm kết quả 3

Đào tạo và Dạy nghề du lịch: Hệ thống đào tạo nghề du lịch bao gồm hệ thống Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam (VTOS) được duy trì bền vững và bao trùm toàn ngành du lịch.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch