Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
TÀI LIỆU VỀ DU LỊCH CÓ TRÁCH NHIỆM
Hướng dẫn xây dựng chính sách Du lịch có trách nhiệm

Size: Kích thước: 913 KB - Downloaded: 1651 - 06/05/2015

Hướng dẫn xây dựng chính sách Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam được soạn thảo với mục đích làm tài liệu thực tiễn hỗ trợ quá trình ban hành chính sách, pháp luật cũng như hoạt động trong ngành Du lịch (cả trực tiếp và gián tiếp) nhằm xác định và đề cập tới các chính sách chính, hình thành tính bền vững và hành động có trách nhiệm trong du lịch.

Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm của Việt Nam

Size: Kích thước: 6 MB - Downloaded: 3316 - 16/04/2014

Bộ công cụ Du lịch có trách nhiệm của Việt Nam được xây dựng dựa trên các thông tin và chiến lược thực tế mà các bên liên quan có thể triển khai thực hiện để tăng cường tính bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường đồng thời tạo ra những lợi ích tích cực cho doanh nghiệp, địa phương chủ nhà và cho khách du lịch. Bộ công cụ bao gồm 13 công cụ bao quát tất cả các can thiệp về du lịch có trách nhiệm trong vận hành và phân ngành phổ biến nhất, đó là: Nguyên tắc của Du lịch có trách nhiệm, Chuỗi cung ứng Du lịch có trách nhiệm, và Việc làm có trách nhiệm trong ngành Du lịch, Hỗ trợ có trách nhiệm đối với các điểm đến du lịch, Xây dựng sản phẩm du lịch có trách nhiệm, Chính sách và Kế hoạch du lịch có trách nhiệm và Marketing có trách nhiệm trong ngành Du lịch.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch