Hãy nhập địa chỉ email để nhận được thông tin cập nhật từ dự án!
Trang web được xây dựng với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung của trang web do Dự án EU chịu trách nhiệm và không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ góc độ nào.
NHÂN LỰC - VTCB - VTOS
Báo cáo khảo sát lực lượng lao động du lịch năm 2015 khu vực ba tỉnh Duyên hải miền Trung

Size: Kích thước: 6 MB - Downloaded: 298 - 25/03/2016

Dự án EU-ESRT đã thực hiện “Nghiên cứu khảo sát lực lượng lao động du lịch tại khu vực 3 tỉnh Duyên hải miền Trung - Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam năm 2015 nhằm đưa ra các khuyến nghị cho cơ quan quản lý nhà nước về du lịch tại địa phương, các đơn vị/doanh nghiệp trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành và cơ sở đào tạo nghề du lịch về việc xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực địa phương và chính sách đào tạo mới, đào tạo tại chỗ, cũng như các công tác lựa chọn/ tuyển dụng nhân viên trong các doanh nghiệp”.

Báo cáo khảo sát lực lượng lao động du lịch năm 2015 tại khu vực 3 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long

Size: Kích thước: 5 MB - Downloaded: 271 - 08/03/2016

Báo cáo đã phân tích thực trạng về giới tính, loại hình lao động, bằng cấp, cũng như đánh giá về mức độ đáp ứng yêu cầu công việc của lực lượng lao động trong lĩnh vực lưu trú, lữ hành, đào tạo nghề du lịch và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng lao động. Qua đó, báo cáo chỉ ra sự thiếu hụt đối với các vị trí công việc chính trong lĩnh vực dịch vụ lưu trú và lữ hành, cả về chất lượng và số lượng tại khu vực 3 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Kết quả khảo sát Nhu cầu đào tạo Du lịch ở Việt Nam 2013 theo từng lĩnh vực

Size: Kích thước: 8 MB - Downloaded: 1402 - 30/05/2014

Khảo sát Đánh giá Nhu cầu Đào tạo được thực hiện thông qua một bộ các câu hỏi được thiết kế riêng và các cuộc phỏng vấn mục tiêu với các nhà điều hành và các công ty lữ hành; các cơ sở lưu trú và phục vụ ẩm thực; các công ty vận chuyển du lịch; những nhà tổ chức du lịch liên quan đến Hội nghị, sự kiện, thiên nhiên, văn hóa, di sản, thể thao và du lịch mạo hiểm; nghề thủ công và bán lẻ, các công ty công nghệ; các trường Giáo dục và đào tạo Nghề Du lịch và các tổ chức quan trọng của khu vực công. Kết quả của khảo sát giúp dự đoán và giải thích một loạt các thay đổi đang ảnh hưởng đến các tác động lên du lịch về các kỹ năng mà du lịch Việt Nam yêu cầu.

Tài liệu tóm tắt Đánh giá nhu cầu đào tạo Du lịch ở Việt Nam 2013

Size: Kích thước: 2 MB - Downloaded: 1143 - 29/05/2014

Mục đích của Đánh giá nhu cầu đào tạo quốc gia cho ngành du lịch tại Việt Nam là đưa ra thông tin cập nhật nhất về nhu cầu đào tạo và kỹ năng của các tổ chức và doanh nghiệp trong ngành du lịch Việt Nam ở cả khu vực công và tư. Nghiên cứu chỉ ra các nhu cầu kỹ năng ở tất cả các vùng và địa phương trong cả nước, nhu cầu của các lĩnh vực du lịch đang nổi và nhu cầu cụ thể của nhóm đối tượng là phụ nữ và người dân tộc thiểu số đang tìm kiếm công việc trong ngành Du lịch. Đồng thời, tài liệu này cũng nhằm dự đoán và giải thích một loạt các thay đổi đang ảnh hưởng đến các tác động lên du lịch về các kỹ năng mà du lịch Việt Nam yêu cầu.

Tài liệu Homestay
Tải 10 tài lieu VTOS phiên bản 2013
Tiêu chuẩn VTOS 2013
13 Tiêu chuẩn VTOS 2007
Bản tin số 8.
Tài liệu Hướng dẫn Vận hành Trung tâm thông tin du lịch.
Tóm tắt Chiến lược marketing Du lịch Việt Nam
Bộ tài liệu đào tạo Du lịch có trách nhiệm
Bộ công cụ Du lịch có Trách nhiệm của Việt Nam
Trang web về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về nghề Du lịch