09/07/2020
(TITC) - Trong những năm tháng chiến tranh, sự ra đời của ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1960) là một dấu son lịch sử, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, ...
08/07/2020
(TITC) - Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất, hoạt động du lịch dần trải rộng ra các miền Tổ quốc. Ngành Du lịch cùng cả nước bước vào công cuộc khôi phục hoạt động ...
08/07/2020
(TITC) – Những năm 1990 đến nay là giai đoạn ngành Du lịch Việt Nam chuyển mình với những bước đột phá quan trọng cả về chủ trương, chính sách và những kết quả ấn tượng. Hiện nay, ngành Du ...
08/07/2020
(TITC) - Ngày 11/11/1998, Bộ Chính trị ban hành Thông báo kết luận số 179-TB/TW về phát triển du lịch trong tình hình mới. Đây là văn bản chỉ đạo đặt nền tảng cho nhiều văn bản, chính sách, cơ chế ...
07/07/2020
(TITC) - Ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa lịch sử đối với sự nghiệp phát triển ...
07/07/2020
(TITC) - Những năm đầu thời kỳ mở cửa nền kinh tế, ngành du lịch nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước. Tiếp theo Nghị quyết 45/CP được Chính phủ ban hành tháng 6/1993, đến tháng ...
07/07/2020
(TITC) - Trong những năm đầu thập niên 1990, Việt Nam đang thực hiện mở cửa nền kinh tế trong bối cảnh quốc tế đang có những diễn biến phức tạp. Ngay từ thời điểm đó, Đảng, Nhà nước đã ...
30/06/2020
(TITC) - Ngày 08/12/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 92/2014/NQ-CP về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây là văn bản quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn, ...
10/05/2020
(TITC) - Trong lịch sử 60 năm qua, cơ quan quản lý ngành du lịch Việt Nam đã có nhiều lần thay đổi về tổ chức, bộ máy phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ. Hiện nay, ...