– Ngày 22/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 147/QĐ-TTg.
– Ngày 17/5/2019, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1783/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30/11/2018 của ...
Ngày 9/4/2019 Tổng cục Du lịch ban hành Quyết định số 161/QĐ-TCDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch ...
Ngày 25/12/2018, Bộ trưởng Bộ VHTTDL ban hành Quyết định số 4829/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam.

Hết bài viết

Hết trang để tải

Online: 276

Số lượt truy cập trong tháng: 1.038.024

Số lượt truy cập trong năm: 12.307.844