Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 25/11/2021 về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch

Tên văn bản: Thông tư số 12/2021/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành ngày 25/11/2021 về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch
Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 25/11/2021
Lĩnh vực ban hành: Quản lý chung ngành du lịch
Ngày có hiệu lực: 01/01/2022
Ngày hết hiệu lực:
Loại văn bản: Thông tư
Số hiệu: 12/2021/TT-BVHTTDL
Người ký: Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng
Hiệu lực văn bản: Có hiệu lực
Tải văn bản: 12/2021/TT-BVHTTDL