Nhiệm vụ của ngành Du lịch trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020

Cập nhật:
Lượt xem: 3.740

- Ngày 29/6/2012, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 808/QĐ-TTg ban hành “Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020”. Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau:

Rà soát, sửa đổi, bổ sung Luật Du lịch và các văn bản hướng dẫn; Rà soát các nội dung cam kết gia nhập WTO đối với các loại hình dịch vụ thuộc lĩnh vực du lịch và các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với các quy định của WTO; Rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào các trọng điểm du lịch và mở rộng các loại hình dịch vụ giải trí mới; Lập đề án xây dựng cơ chế hợp tác, hỗ trợ và khuyến khích các thành phần xã hội chủ động phát huy vai trò thúc đẩy phát triển du lịch; Nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam thông qua việc đẩy mạnh công tác xúc tiến du lịch Việt Nam ở nước ngoài.

 

Chương trình hành động thực hiện Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam nhằm cụ thể hóa những nhiệm vụ và định hướng cơ bản đã được xác định tại Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 27/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam đến năm 2020. Chương trình hành động tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nâng cao nhận thức về khu vực dịch vụ trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

2. Hoàn thiện pháp luật, chính sách phát triển khu vực dịch vụ.

3. Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển dịch vụ.

4. Nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy cạnh tranh của khu vực dịch vụ.

5. Thúc đẩy xuất khẩu dịch vụ và tăng cường hội nhập quốc tế về dịch vụ.

6. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của khu vực dịch vụ năng động, hiện đại.

 

Hương Lê