Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.009

Ngày 02/8, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã ký Quyết định số 2989/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Quy chế làm việc của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 13 Chương và 47 Điều, cụ thể: Chương I: Những quy định chung, Chương II: Trách nhiệm, phạm vi và cách thức giải quyết công việc, Chương III: Quan hệ công tác, Chương IV: Chương trình công tác của Bộ, Chương V: Chuẩn bị Đề án, công việc, Chương VI: Trình tự giải quyết công việc của lãnh đạo Bộ; Chương VII: Tổ chức các hội nghị và cuộc họp, Chương VIII: Ban hành các văn bản của Bộ, Chương IX: Kiểm tra thực hiện văn bản và công việc được giao, Chương X: Tổ chức tiếp công dân, Chương XI: Đi công tác, tiếp khách, Chương XII: Chế độ báo cáo, thông tin, Chương XIII: Tổ chức thực hiện.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, chế độ trách nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc thuộc các lĩnh vực Văn hoá, Gia đình, Thể dục Thể thao và Du lịch của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có quan hệ công tác với Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chịu sự điều chỉnh của Nguyên tắc làm việc được quy định tại Quy chế, như sau: Mọi hoạt động của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch phải tuân thủ quy định của pháp luật, quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm cá nhân của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện: Quy chế làm việc của Chính phủ; Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước và Quy chế này. Đề cao trách nhiệm cá nhân, mỗi việc có một người phụ trách chính và chịu trách nhiệm. Nếu công việc được giao cho cơ quan, đơn vị thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm chính. Giải quyết công việc đúng phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác và Quy chế này, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Mọi quyết định giải quyết công việc, điều hành công việc, phối hợp giải quyết công việc của Bộ trưởng, các Thứ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải thể hiện bằng văn bản hoặc thông qua mạng thông tin máy tính của Bộ. Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc và trong mọi hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định. Thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo dân chủ, rõ ràng, minh bạch, thực hành tiết kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 01/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế làm việc của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 

HCTC

(VP- BVHTTDL)

Nguồn: : VP-BVHTTDL