TCDL tổ chức phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Cập nhật:
Lượt xem: 1.748

- Sáng ngày 27/02/2013, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Hội nghị có sự tham dự của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động TCDL và các đơn vị trực thuộc TCDL.

Tại Hội nghị, TS. Hoàng Văn Tú Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp của Quốc hội, thành viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, đã trình bày những nét đổi mới trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Sửa đổi Hiến pháp để tiếp tục thể chế hóa và làm sâu sắc hơn chủ trương phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động các lực lượng xã hội phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước; khẳng định và làm rõ hơn vị trí, vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; phát huy nhân tố con người, thể hiện sâu sắc hơn quan điểm bảo vệ, tôn trọng quyền con người, bảo đảm thực hiện tốt hơn quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trong quan hệ quốc tế; tạo cơ sở hiến định để Nhà nước đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thực hiện quyền, nghĩa vụ quốc gia, góp phần giữ gìn hòa bình khu vực và thế giới; sửa đổi kỹ thuật lập hiến và quy trình sửa đổi Hiến pháp để bảo đảm hiệu lực, tính ổn định, lâu dài của Hiến pháp.

Dự thảo Hiến pháp sau khi sửa đổi, bổ sung có 11 chương, 124 điều. So với Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Hiến pháp giảm 1 chương, 23 điều, giữ nguyên 14 điều, sửa đổi và bổ sung 99 điều và bổ sung 11 điều mới.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Cường chân thành cảm ơn đồng chí Hoàng Văn Tú đã nhiệt tình truyền đạt tới toàn thể cán bộ, nhân viên TCDL những khác biệt, đổi mới trong dự thảo Hiến pháp lần này. Phó Tổng cục trưởng nhấn mạnh: nhiệm vụ đóng góp ý kiến vào Dự thảo Hiến pháp thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc phát triển một Hiến pháp phù hợp với điều kiện chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. TCDL đã gửi các phiếu lấy ý kiến sửa đổi Hiến pháp tới các Vụ, các đơn vị trực thuộc của TCDL và sẽ làm nhiệm vụ tổng hợp tất cả các ý kiến để chuyển về Ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Hương Lê