619 di tích văn hóa thoát khỏi tình trạng xuống cấp

Cập nhật:
Lượt xem: 2.304

Ngày 10-7, Bộ VHTTDL tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết ba năm (2011-2013) thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa.

Bộ VHTTDL cho biết, kinh phí phân bổ và hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia cho văn hóa giai đoạn 2011-2013 là 1.809 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 926 tỷ đồng, vốn ngân sách sự nghiệp là 883 tỷ đồng. Nguồn kinh phí này được đầu tư cho 6 dự án: Chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích; điều tra, sưu tầm và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo; phát triển các loại hình nghệ thuật truyền thống và tăng cường năng lực cán bộ cơ sở, truyền thông.

Nhờ đó, trong ba năm qua, đã có 619 di tích thoát khỏi tình trạng xuống cấp nghiêm trọng; nhiều môn nghệ thuật truyền thống, lễ hội được giới thiệu, quảng bá; người dân có thêm sáu trung tâm văn hóa cấp huyện, 812 nhà văn hóa thôn, bản làm nơi sinh hoạt, hội họp…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Bộ VHTTDL đề nghị Quốc hội, Chính phủ tăng cường nguồn lực từ ngân sách TƯ cho Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa trong những năm tiếp theo.

Nguồn: : HNMO