Tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 2.597

- Ngày 04/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ban, ngành từ Trung ương tới các địa phương, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu của Chỉ thị này…

Xem toàn văn chỉ thị

Hương Lê