Quy định mới về kinh doanh đại lý lữ hành

Cập nhật:
Lượt xem: 23.809

     

Hỏi: Luật Du lịch mới ban hành cho phép kinh doanh đại lý lữ hành, tôi muốn biết thêm một số nội dung chi tiết về phạm vi hoạt động của đại lý lữ hành, trách nhiệm của bên nhận đại lý và bên giao đại lý trong quan hệ này như thế nào?

 

Trả lời: Theo quy định tại 53 Luật Du lịch, kinh doanh đại lý lữ hành là một ngành nghề kinh doanh. Theo đó, bên đại lý sẽ chỉ bán chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành cho khách du lịch để hưởng hoa hồng theo hợp đồng đại lý với doanh nghiệp lữ hành. Bên đại lý không được tổ chức thực hiện chương trình du lịch.

Trong mối quan hệ giao và nhận đại lý lữ hành, trách nhiệm của bên giao đại lý và bên nhận đại lý lữ hành theo quy định tại Điều 55, 56 Luật Du lịch như sau:

Bên giao đại lý lữ hành có trách nhiệm:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng của bên nhận đại lý lữ hành.

- Tổ chức thực hiện chương trình du lịch do bên nhận đại lý lữ hành bán; chịu trách nhiệm với khách du lịch về chương trình du lịch giao cho bên nhận đại lý lữ hành.

- Hướng dẫn, cung cấp cho bên nhận đại lý lữ hành thông tin liên quan đến chương trình du lịch.

Bên nhận đại lý lữ hành có trách nhiệm:

- Không được sao chép chương trình du lịch của bên giao đại lý dưới bất kỳ hình thức nào.

- Lập và lưu giữ hồ sơ về chương trình du lịch đã bán cho khách du lịch.

- Không được bán chương trình du lịch với giá cao hơn giá của bên giao đại lý.