Hội nghị cán bộ công chức Tổng cục Du lịch năm 2013

Cập nhật:
Lượt xem: 2.238

Ngày 7/3/2014, Tổng cục Du lịch (TCDL) đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2013. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Văn Tuấn đã tham dự hội nghị. 

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 do Phó Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp trình bày tại hội nghị: Năm 2013, Du lịch Việt Nam đón trên 7,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 10.6% so với năm 2012, phục vụ 35 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 7,7% so với năm 2012, tổng thu từ khách du lịch đạt 200 ngàn tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2012. Kết quả này đã tạo nên dấu ấn mới, khẳng định sự chủ động, sáng tạo và nỗ lực của toàn ngành. Từ những tiền đề đó, Du lịch Việt Nam phấn đấu năm 2014 đạt mục tiêu đón 8 triệu lượt khách du lịch quốc tế, phục vụ 37,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 230 ngàn tỷ đồng.

Về phong trào thi đua, năm 2013, toàn thể CBCNV Tổng cục Du lịch đều hướng tới phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và mục tiêu của Chiến lược Phát triển Du lịch đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, kế hoạch 05 năm (2011 - 2015) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Đây là mục tiêu xuyên suốt và thống nhất công tác thi đua, khen thưởng đến năm 2020, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng năm và từng giai đoạn của Tổng cục Du lịch. Công tác thi đua, khen thưởng năm 2013 được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, có tác dụng tốt trong việc động viên cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành Du lịch.

Trong năm 2014 công tác thi đua, khen thưởng của Tổng cục Du lịch sẽ tập trung vào một số việc chính sau: tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quán triệt nội dung Chỉ thi 39/CT-TƯ của Bộ Chính trị, Luật Thi đua – Khen thưởng đến toàn thể cán bộ công nhân viên; có văn bản hướng dẫn kịp thời các đơn vị triển khai tốt công tác thi đua – khen thưởng năm 2014; tích cực hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu “60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ” do Công đoàn Bộ VHTTDL phát động; làm tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ quan; tập trung xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, xuất sắc trên phạm vi toàn Ngành; từng bước đổi mới nội dung, hình thức và cải tiến thủ tục, quy trình xét khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời và đảm bảo tính nêu gương giáo dục trong khen thưởng; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành; kiên quyết chống tiêu cực, bệnh hình thức trong công tác thi đua – khen thưởng; phối kết hợp với Vụ Thi đua – Khen thưởng Bộ VHTTDL thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về công tác thi đua – khen thưởng của toàn Ngành.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng cục trưởng TCDL Nguyễn Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức Tổng cục Du lịch đã đạt được trong năm qua. Nối tiếp những thành tích đó, Tổng cục trưởng mong muốn tập thể cán bộ, công chức viên chức tại mỗi Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục tiếp tục đoàn kết, phát huy trí lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2014.

Hội nghị đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân cho nhiệm kỳ mới 2014 – 2015.

Nguồn: : VTR