Đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng

Cập nhật:
Lượt xem: 2.555

– Ngày 19/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 07/CT-TTg về việc đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành đã hình thành hệ thống chặt chẽ về quản lý đội ngũ công chức, viên chức, đã xác định những yêu cầu, tiêu chuẩn về trình độ, năng lực phẩm chất, cơ chế quản lý và chế độ chính sách đãi ngộ thích hợp và từng bước rà soát, đánh giá lại hệ thống các tiêu chuẩn chức danh công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện có để điều chỉnh và ban hành mới.

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, đội ngũ công chức, viên chức vẫn còn một số hạn chế, bất cập. Chính vì vậy, nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả, Chính phủ đang tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, đặc biệt chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng.

Điều này sẽ góp phần xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công vụ; bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức.

Xem toàn văn Chỉ thị

 TITC