Kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về dự thảo Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020

Cập nhật:
Lượt xem: 2.728

Ngày 20/8, Bộ VHTTDL đã có Thông báo số 2799/TB-BVHTTDL thông báo kết luận của Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn tại cuộc họp về dự thảo Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020. 

Sau khi nghe Lãnh đạo Tổng cục Du lịch báo cáo dự thảo Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 và ý kiến của các thành viên dự họp, Thứ trưởng kết luận:

Việc xây dựng Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 là bước cụ thể hóa Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 cần được tiến hành đồng bộ, tương tác với Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch. Giao Tổng cục Du lịch khẩn trương đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam và Chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Dự thảo Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 cần hiệu chỉnh trong phạm vi, thẩm quyền của Bộ VHTTDL, phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực.

Bổ sung, làm rõ nguồn lực thực hiện, đặc biệt phương thức huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, đúng quy định để thực hiện Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020.

Tổng cục Du lịch xây dựng Dự thảo Chiến lược Marketing du lịch Việt Nam đến năm 2020 kèm theo kế hoạch hành động thực hiện, cụ thể hóa các công việc, phân công thực hiện, lộ trình phù hợp, lấy ý kiến các Tổng cục, Cục, Vụ liên quan, tổng hợp, tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo báo cáo lãnh đạo Bộ trước 30/8/2014.

Nguồn: : bvhttdl.gov.vn