Nhiều chính sách ưu tiên phát triển du lịch vùng dân tộc thiểu số

Cập nhật:
Lượt xem: 4.024

Theo Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì vùng dân tộc thiểu số (DTTS) sẽ được ưu tiên hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch; nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng DTTS; phát triển mô hình du lịch miền núi có sự tham gia của cộng đồng các DTTS.

Cụ thể, chính sách sẽ hỗ trợ cho các hoạt động: nghiên cứu, khảo sát tiềm năng du lịch, xây dựng quy hoạch du lịch của các vùng DTTS; hỗ trợ việc lựa chọn và xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của các vùng DTTS có tiềm năng du lịch phát triển, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của vùng, khu vực, địa phương; ưu tiên xây dựng, phát triển loại hình du lịch dựa trên địa hình miền núi, có sự tham gia của cộng đồng các DTTS; hỗ trợ việc bảo vệ, gìn giữ môi trường tự nhiên, môi trường nhân văn tại nơi có các hoạt động du lịch; hỗ trợ công tác quảng bá, xúc tiến các điểm đến, các sản phẩm du lịch của vùng DTTS; tạo điều kiện để đơn vị quản lý các điểm du lịch tham gia các sự kiện, chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch của vùng và quốc gia.

Ngoài ra, vùng DTTS còn được hỗ trợ phát triển du lịch theo mô hình bền vững, có trách nhiệm, bảo đảm cộng đồng vùng DTTS có quyền tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch. Theo đó, ưu tiên các hoạt động khảo sát, đánh giá tiềm năng du lịch ở các vùng DTTS; tổ chức khai thác hợp lý tài nguyên, cảnh quan du lịch theo nguyên tắc khai thác gắn chặt với bảo tồn, thu hút người dân địa phương tham gia và được hưởng lợi từ hoạt động du lịch; ưu tiên hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các bản, làng của đồng bào DTTS theo mô hình lưu trú tại nhà dân (homestay); hướng dẫn khách du lịch khi tới tham quan, lưu trú tại các bản làng, điểm du lịch ở vùng DTTS tuân thủ và tôn trọng phong tục tập quán, lối sống và văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc; ưu tiên hỗ trợ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn phát triển nguồn nhân lực du lịch tại khu vực miền núi, vùng đồng bào DTTS, nơi có tiềm năng phát triển du lịch theo hướng bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu nhân lực du lịch, sử dụng hiệu quả và có đãi ngộ thỏa đáng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển du lịch tại vùng DTTS có du lịch phát triển hoặc có tiềm năng phát triển; tập trung đầu tư phát triển nhân lực du lịch là người DTTS (đặc biệt là đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên) đạt trình độ cơ bản; áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để đào tạo, thu hút; ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi cho con em các DTTS được đào tạo đồng bộ về cơ cấu ngành nghề du lịch với các trình độ từ sơ cấp nghề đến đại học và sau đại học…

Ngoài các chính sách phát triển du lịch, Thông tư 12/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn quy định chi tiết thi hành chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa; chính sách phát triển thể dục, thể thao theo quy định tại Điều 13, 14 và 15 của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP của Chính phủ về Công tác dân tộc.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2014./.

Nguồn: : ĐCSVN