''Văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước''

Cập nhật:
Lượt xem: 2.557

- Đây là chuyên đề buổi sinh hoạt cấp ủy do Đảng ủy Bộ VHTTDL tổ chức sáng ngày 17/3/2015. Giáo sư, Tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã đến dự và nói chuyện tại buổi sinh hoạt chuyên đề.

Ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã thông qua Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Nghị quyết là một văn kiện quan trọng khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, khẳng định vị trí văn hóa là nền tảng, là động lực, sức mạnh nội sinh quan trọng để phát triển đất nước.

GS.TS Đinh Xuân Dũng đã trao đổi các vấn đề liên quan đến vai trò của văn hóa, khẳng định quan điểm chỉ đạo của Đảng là văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đặc biệt, GS.TS Đinh Xuân Dũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc hoàn thiện nhân cách con người, có ý nghĩa then chốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc; và cho rằng cần nghiên cứu đề ra các chuẩn mực, hệ giá trị về đạo đức, văn hóa con người, qua đó dần đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực trong nhận thức, tư duy và hành động của con người, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế, xã hội đất nước.

Buổi sinh hoạt chuyên đề có sự tham dự của các đồng chí cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có ý nghĩa quan trọng và thiết thực nhằm nâng cao nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng trong công tác văn hóa và vai trò của văn hóa đối với sự phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới.