Lập dự án bảo quản, tu bổ di tích khảo cổ học Mai Pha (Lạng Sơn)

Cập nhật:
Lượt xem: 1.916

Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1709/BVHTTDL-DSVH ngày 04 tháng 5 năm 2015 gửi UBND tỉnh Lạng Sơn về việc lập dự án bảo quản, tu bổ di tích khảo cổ học Mai Pha.

Theo đó, Bộ thống nhất với chủ trương đầu tư, tôn tạo và phát huy giá trị di tích của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 6 Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan liên không lập quy hoạch tổng thể, mà cần tiến hành lập dự án bảo quản, tu bổ di tích Khảo cổ học Mai Pha (trong đó có phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể) để bảo tồn và phát huy giá trị của di tích.

Về hồ sơ: Việc lập, trình duyệt và tổ chức thực hiện cần căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Nội dung dự án phải được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận trước khi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.

Về kinh phí: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, chủ động cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện./.

Nguồn: : Cinet.vn