Tiếp tục tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể

Cập nhật:
Lượt xem: 1.494

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, đề nghị tiếp tục bố trí kinh phí để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch địa phương triển khai tổng kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn. 

Qua đó, các địa phương lựa chọn di sản tiêu biểu để lập hồ sơ khoa học đề nghị đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Bên cạnh đó, đối với những di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, UBND tỉnh/thành phố khẩn trương chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập và triển khai Dự án bảo tồn và phát huy giá trị. Dự án cần tập trung vào hai nội dung cơ bản là việc truyền dạy kỹ năng, bí quyết và quảng bá, giới thiệu giá trị của di sản văn hóa phi vật thể.

Theo thống kê của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đến nay đã có 121 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần bảo tồn di sản văn hóa của dân tộc./.

Nguồn: : ĐCSVN