Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016

Cập nhật:
Lượt xem: 5.438

- Ngày 16/12/2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra Quyết định số 4373/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật Ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2016.

Xem chi tiết văn bản