Lập Đoàn kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí và tổ chức lễ hội

Cập nhật:
Lượt xem: 1.599

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-BVHTTDL thành lập Đoàn Kiểm tra hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2016.

Đoàn kiểm tra do lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn và được thực hiện trước và sau Tết Nguyên Đán Bính Thân.

Mục đích của Đoàn kiểm tra nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Công điện của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức các hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý, tổ chức lễ hội; tạo bước chuyển biến về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động lễ hội và tổ chức hoạt động lễ hội.

Đoàn sẽ kiểm tra các nội dung: Công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân và công tác quản lý, tổ chức lễ hội của các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại địa phương; thực hiện Luật Di sản văn hóa, Pháp lệnh Tôn giáo, tín ngưỡng và thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, Chỉ Thị 21-CT/TW, Công điện số 229/CĐ-TTg, Chỉ thị số 30/CT-TTg, Công điện số 2313/CĐ-TTg, Chỉ thị số 18/CT-TTg, Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT…

Đoàn sẽ kiểm tra kế hoạch cụ thể trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội, hoạt động văn hóa vui chơi giải trí mừng Đảng, đón Xuân Bính Thân của địa phương; các đề xuất, điều chỉnh bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo hướng phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang, lễ hội; đặc biệt là trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị định và quy chế thực hiện nếp sống văn minh của Chính phủ, quy chế tổ chức lễ hội của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các văn bản liên quan.

Đoàn cũng sẽ kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ các di tích, danh lam thắng cảnh qua việc tổ chức các hoạt động lễ hội; loại bỏ dần các yếu tố lạc hậu; phục hồi những trò chơi dân gian truyền thống, những lễ hội truyền thống; các biện pháp khắc phục những tồn tại về đồ thờ tự đưa vào di tích khi chưa được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chưa được hội nghị, hội thảo lấy ý kiến của các cơ quan chức năng gây phản cảm… diễn ra tại di tích trong công tác tổ chức hoạt động lễ hội.

Nguồn: : chinhphu.vn