Phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Cập nhật:
Lượt xem: 16.057

– Ngày 13/7/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2522/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Chiến lược phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Xem chi tiết văn bản