Đề án xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 3.921

- Ngày 28/12/2016, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký Quyết định số 4640/QĐ-BVHTTDL ban hành Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch. Tổng cục Du lịch giới thiệu Báo cáo tóm tắt Đề án xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch để các địa phương và các điểm đến nghiên cứu, thực hiện.

Báo cáo tóm tắt Đề án xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá điểm đến du lịch