Bộ VHTTDL ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý điểm đến du lịch

Cập nhật:
Lượt xem: 1.090

– Ngày 15/3/2017, Bộ VHTTDL đã ban hành Kế hoạch số 1036/KH-BVHTTDL về tăng cường công tác quản lý điểm đến du lịch.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức các ngành, các cấp, các địa phương cũng như của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, các cơ quan liên quan, cộng đồng doanh nghiệp, các hiệp hội nghề, cộng đồng dân cư địa phương trong công tác khai thác, quản lý điểm đến du lịch, nâng cao chất lượng quản lý du lịch. Phát huy sức mạnh tổng hợp của ngành Du lịch từ Trung ương đến địa phương, góp phần tạo bước chuyển biến căn bản trong việc nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ, sản phẩm, đảm bảo môi trường du lịch tại các điểm đến.

Để kế hoạch được triển khai một cách đồng bộ và kịp thời, Bộ VHTTDL yêu cầu trước mắt, toàn ngành Du lịch cần tập trung, đẩy mạnh phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan liên quan thực hiện quyết liệt và áp dụng các biện pháp cụ thể, hiệu quả để tạo chuyển biến cơ bản trong công tác quản lý môi trường, bảo đảm an ninh an toàn cho khách du lịch. Bên cạnh đó, phát động chiến dịch nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các khu, điểm du lịch với khẩu hiệu “Sạch sẽ, hấp dẫn, bản sắc, thân thiện”; áp dụng bộ Quy tắc ứng xử văn minh du lịch trong hoạt động du lịch tại các điểm đến. Nghiên cứu đẩy mạnh công tác đầu tư hạ tầng, xây dựng sản phẩm; nghiên cứu xây dựng thông tư hướng dẫn quản lý du lịch mạo hiểm; triển khai áp dụng thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại, xếp hạng chất lượng dịch vụ tại các khu, điểm du lịch.

Về lâu dài, cần thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về quản lý điểm đến du lịch, duy trì công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại các điểm đến du lịch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của nhà nước trong hoạt động du lịch, trong các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các điểm đến du lịch, khu điểm du lịch, kiểm soát chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nội dung Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho du khách và Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung khắc phục yếu kém, thúc đẩy phát triển du lịch. Ngoài ra, cần tổ chức các hoạt động tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có sáng kiến cải tiến chất lượng, cung cấp các dịch vụ chất lượng tốt. Chủ động xây dựng các kế hoạch, kịch bản ứng phó rủi ro, sự cố, khủng hoảng đối với hoạt động du lịch tại các khu, điểm đến du lịch.

TITC