Bộ VHTTDL tổ chức Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 1.687

– Trong hai ngày 2-3/11/2017, tại Quảng Bình, Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2017 nhằm hoàn thiện dự thảo Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc lĩnh vực VHTTDL, và tiếp tục triển khai định hướng hoạt động KHCN đến năm 2021.

Quang cảnh hội thảo

Hội thảo có sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý khoa học công nghệ của các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện Nghiên cứu, các đơn vị, các trường đại học và cao đẳng thuộc Bộ VHTTDL.

Năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị “Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2021”. Tại hội nghị này, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ bám sát và triển khai thực hiện tốt “Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ đến năm 2021” và “Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ VHTTDL”; Đẩy mạnh xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia theo Quy hoạch phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia đến năm 2020 thuộc phạm vi quản lý của Bộ do Bộ KHCN ban hành.

Trong năm qua hoạt động KHCN của Bộ đã có nhiều đổi mới trong hoạt động quản lý, phương thức xây dựng nhiệm vụ KHCN các cấp, đổi mới phương thức tổ chức thực hiện, đặc biệt là trong công tác định hướng, quản lý và triển khai nghiên cứu KHCN nhằm hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước.

TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Phát biểu tại hội thảo, TS. Từ Mạnh Lương, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ VHTTDL) đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của các đơn vị thuộc Bộ đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có những hạn chế nhất định về chất lượng các đề xuất nhiệm vụ KHCN, cần thực sự sát với định hướng của Nhà nước, của Bộ và yêu cầu của thực tiễn đặt ra; số lượng các đề tài nghiên cứu cấp quốc gia, đề tài nghiên cứu theo Nghị định thư còn ít; các đề tài sau nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn hoạt động của ngành còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

Do vậy, để nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ KHCN hàng năm, TS. Từ Mạnh Lương đề nghị các đơn vị, cá nhân chủ động nghiên cứu đề xuất căn cứ vào  mục tiêu, nội dung các chương trình khoa học và công nghệ cấp Nhà nước và cấp Bộ.

Trong đó, đối với đề tài cấp Nhà nước cần căn cứ vào Chương trình KX.01/16-20 "Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn  phục vụ phát triển kinh tế - xã hội"; Chương trình KX.04/16-20 "Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị"; Chương trình CTDT/16-20 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về các dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030"; Chương trình KHGD/16-20 "Nghiên cứu phát triển khoa học giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục Việt Nam".

Đối với chương trình cấp Bộ, đề tài cấp Bộ, dự án xây dựng TCVN, QCVN và tăng cường tiềm lực nghiên cứu KHCN cần căn cứ vào nhiệm vụ đột xuất, cấp bách được lãnh đạo Bộ giao và thực tiễn do đơn vị, ngành đề ra và căn cứ vào Quyết định số 3966/QĐ-BVHTTDL ngày 15/11/2016 về “Định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ đến năm 2021”.

Đồng thời, TS. Từ Mạnh Lương nhấn mạnh các đơn vị cần đẩy mạnh việc phổ biến, kiểm tra, giám sát quá trình ứng dụng kết quả nghiên cứu vào hoạt động thực tiễn của ngành và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Tham dự hội thảo, TS. Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao đã trao đổi về hoạt động KHCN trong lĩnh vực TDTT;  PGS.TS. Lê Đức Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng trao đổi về hoạt động nghiên cứu và ứng dụng kết quả KHCN vào giảng dạy, đào tạo cũng như xây dựng TCVN, QCVN ; PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam trao đổi về những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức KHCN công lập hưởng ngân sách sự nghiệp khoa học theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ...

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã thảo luận nhóm để đóng góp ý kiến cho Dự thảo xây dựng Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cũng như đưa ra các sáng kiến trong việc đổi mới nâng cao chất lượng đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nghiên cứu và ứng dụng kết quả vào thực tiễn và tăng cường gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng.

Trong khuôn khổ hội thảo, các đại biểu cũng được cập nhật phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về KHCN mới ban hành từ cuối năm 2016 đến năm 2017, và tập huấn về quy trình, cách thức xây dựng đề xuất nhiệm vụ và xây dựng hồ sơ thuyết minh nhiệm vụ KHCN cấp Bộ cũng như thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các tổ chức KHCN.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

TS. Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao

PGS.TS. Lê Đức Chương, Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

Th.S Nguyễn Thị Phương Loan, Trưởng phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học (Vụ KHCNMT)

Các đại biểu thảo luận nhóm

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm tại hội thảo

TITC – Quốc Hòa