Bộ GTVT ban hành Thông tư sửa đổi Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam

Cập nhật:
Lượt xem: 3.167

- Ngày 17/11, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 45/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.

Xem chi tiết