Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 11 và 11 tháng năm 2017

Cập nhật:
Lượt xem: 14.429

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11/2017 ước đạt 1.172.568 lượt, tăng 14,4% so với tháng trước và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2016. Tính chung 11 tháng năm 2017 ước đạt 11.645.798 lượt khách, tăng 27,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Chỉ tiêu

Ước tính tháng 11/2017
(Lượt khách)

11 tháng năm 2017 (Lượt khách)

Tháng 11/2017 so vá»›i tháng trÆ°á»›c (%)

Tháng 11/2017 so vá»›i tháng 11/2016 (%)

11 tháng 2017 so vá»›i cùng kỳ năm trÆ°á»›c (%)

Tổng số 1.172.568 11.645.798 114,4 125,2 127,8
Chia theo phương tiện đến
1. Ä
Nguồn: : Tổng cục Thống kê